Oppgjøret mellom foreldrene

Det er foreldrene selv som må finne fram til hvordan betalingen av reisekostnadene skal skje dem i mellom.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Enkelte vil nok velge å betale annen hver gang eller en av tre reiser også videre, andre igjen vil legge ut, for så å få pengene tilbake ved en senere anledning.

Hva hvis dere ikke bli enige?

Er dere i tvil om hvordan dere bør innrette dere, bør betalingen skje etterskuddsvis.

NB Husk at dersom en av foreldrene ikke betaler sin del av reisekostnadene, så kan ikke det skyldige beløpet motregnes i barnebidraget.

Søksmål: Dersom foreldrene ikke kommer til enighet om betalingen, må den som hevder å ha et krav mot den andre ta dette opp i et søksmål for retten.

Får du ikke penger selv om det er fastsatt i en dom, må du reise sak om tvangsfullbyrdelse av kravet for namsretten. Fylkesmannens avgjørelse er ikke tvangsgrunnlag, og dette betyr at en først må få en dom før en kan gå til namsretten.

Vær klar over at dette vil kunne bli en svært dyr løsning, og den som ikke frivillig betaler det en er skyldig, risikerer å måtte betale alle omkostningene ved saken i tillegg, også motpartens.