Som norsk borger er du ansvarlig for å kjenne til de lover og regler som gjelder deg. Og som alltid er det noen nye regler etter nyttårsskiftet. Foto: Colourbox.com
Som norsk borger er du ansvarlig for å kjenne til de lover og regler som gjelder deg. Og som alltid er det noen nye regler etter nyttårsskiftet. Foto: Colourbox.comVis mer

Nytt fra nyttår

Nå er det nye regler som gjelder. Pass på at du ikke blir gjort medansvarlig i svart arbeid!

Overgangen til det nye året kan komme brått på noen. Vi har samlet noe av det du bør vite om nye lover og regler i 2011.

Betal via banken

Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende med over 10.000 kroner i kontanter, kan du fra nyttår bli gjort medansvarlig hvis vedkommende unndrar skatt og avgifter. Du oppfordres derfor til å betale alle tjenester via bank.

Som kjøper vil du nå være ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av, hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Du kan dermed bli stilt til ansvar selv om du har bedt om kvittering for arbeidet. Det avgjørende er om du har betalt kontant for tjenesten eller ikke. Ved å betale via bank unngår du dette medansvaret.

>>>Mer om dette


Gjelder også vaskehjelp

Ansvaret omfatter alt fra kjøp av håndverkertjenester og bilreparasjoner til rengjøring og barnepass. Beløpsgrensen er på 10.000 kroner, men gjelder ikke bare ved enkeltkjøp. Den gjelder også samlet over tid dersom det kan ansees som en og samme tjeneste. Lovbestemmelsen gjelder også for faste, løpende tjenester, slik som for eksempel rengjøring eller barnepass.

Flere straffesaker til konfliktrådet

Politimestrene får adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer slik at disse skal kunne overføre visse saker til behandling i konfliktråd. Lovendringen er en oppfølging av en prøveordning om lensmennenes kompetanse til å overføre straffesaker til konfliktrådsbehandling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke lov med lavinnskuddsboliger

På bakgrunn av regjeringens tiltak i forbindelse med problemer med såkalte lavinnskuddsboliger er det vedtatt endringer som innebærer at det ved avtale om salg av bolig i borettslag skal opplyses om kontantvederlag, andel fellesgjeld i borettslaget og den samlede summen av disse beløpene. Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Endringer i tomtefesteloven

Det innføres et forbud mot å etablere festeforhold på bebygde tomter når bebyggelsen på tomten skal benyttes til boligformål. Også denne endringen har bakgrunn i regjeringens tiltak i forbindelse med problemer med såkalte lavinnskuddsboliger.

Inkassosatsen økes

Det blir en generell endring i inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Departementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2011 skal være 610 kroner.

Tenkt deg til Svalbard?

Det blir nye regler for kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet. Fra 1. februar 2011 skal det foretas inn- og utreisekontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet.

Etter Schengen-regelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense.

Endring i reglene om sletting av fingeravtrykk

Utlendingsforskriften endres slik at adgangen av fingeravtrykk utvides i visse tilfeller. Dette vil særlig gjelde i de tilfeller der utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, men ikke har dokumentert sin identitet, eller har fått avslag på søknad om asyl eller tillatelse for øvrig, og det ikke er klart at vedkommende har forlatt Norge.

Nye skatteregler for pensjonister

Fra nyttår er det nye regler for skatt på alderspensjon og AFP. Skattereglene er også endret for uførepensjon og visse trygdeytelser. Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon.

Les mer hos Skatteetaten.

Ny sivilbeskyttelselslov

Ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trer i kraft 1. januar 2011.

Fordi verden er i endring er sivilbeskyttelsesloven nå innrettet med et mer moderne trusselbildet som bakgrunn.