Null renteendring

Heller ikke denne gangen skulle vi se renten gå opp eller ned.

Norges Bank har nettopp avsluttet dagens hovedstyremøte. Konklusjonen ble at Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes på 7,00 prosent.

Ikke siden september i fjor har styringsrenten blitt endret.

Internasjonal avdempning

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon. Inflasjonsmålet er satt til 2,5 prosent.

Internasjonalt skjer det en avdemping av veksten, og det er betydelig usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. Den amerikanske sentralbanken har senket målet for renten med til sammen 2,5 prosentpoeng siden årsskiftet. Det har også vært rentereduksjoner i flere andre land.

Stramt arbeidsmarked i Norge

Norsk økonomi er preget av høy kapasitetsutnyttelse. Arbeidsmarkedet er svært stramt. Det øker risikoen for at kostnadsveksten blir høyere enn anslått. Boligprisene øker mer enn ventet. Tilførselen av kreditt holder seg høy. Konsumprisindeksen økte i april med 3,8 prosent fra året før. Det vil isolert sett bidra til å dempe prisimpulsene fra utlandet.

Samlet sett trekker innenlandske forhold i retning av en strammere pengepolitikk. På den annen side kan utviklingen internasjonalt, med mulighet for et markert og langvarig tilbakeslag, føre til at prisveksten kan bli lavere enn antatt.

Ifølge Vise-sentralbanksjef Jarle Bergo er det derfor like sannsynlig at den neste renteendringen blir en reduksjon som en økning.