Norge mest produktive i verden

Vi får uhemmet skryt og noen advarsler i årets landrapport fra OECD.

- Som det mest produktive av OECD-landene, også i fastlandsøkonomien, har Norge et utmerket utgangspunkt, og gjør åpenbart en god del riktig, innledet Alexandra Bibbee, som leder det operative arbeidet i OECDs arbeid med sine årlige landrapporter, under dagens pressekonferanse.

Hun og Val Koromzay, leder for Country Studies Branch i Economics Department i OECD presenterte i dag årets rapport om tilstanden i norsk økonomi, sett med OECDs øyne.

For å understreke Norges gode utgangspunkt, inneholder årets landrapport en figur som viser produktiviteten i samtlige OECD-land.

De øverste strekene viser nordmenns produktivitet i forhold til resten av OECD. USA=100. Trykk på bildet for å se større versjon
De øverste strekene viser nordmenns produktivitet i forhold til resten av OECD. USA=100. Trykk på bildet for å se større versjon Vis mer


Det vil trolig overraske mange å se at Norge rangerer på topp i produktivitet, også når man bare ser på fastlandsøkonomien. Både i bruttonasjonalprodukt per hode og produksjon per timeverk har Norge gjort solide fremskritt siden 70-tallet, noe som også fremgår av rapporten.

På tross av den rosende omtalen av norsk økonomi, peker OECDs økonomer på noen utfordringer vi vil stå overfor både på kort og lang sikt:

  • Utfordringene på kort sikt knytter seg til farene for overoppheting av den norske økonomien. Vi har lav arbeidsledighet, samtidig som den sterke veksten i oljefondet gjør at realavkastningen - 4 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond - utgjør stadig mer og mer penger. Dette gjør at offentlig sektors etterspørselsvekst kan bidra til overopphetningen, og OECD råder derfor finansministeren til å vurdere å bruke mindre enn de 4 prosentene som handlingsregelen åpner for.

  • OECD uttrykker også bekymring for det høye nivået på sykefravær, uføretrygding og andre helserelaterte trygdeordninger.

    I stor grad er det sammenfall mellom OECDs råd på dette området og Regjeringens syn i blant annet arbeid-, velferd- og inkluderingsmeldingen. I denne meldingen foreslo Regjeringen strategier og tiltak for å inkludere personer som er i utkanten av arbeidsmarkedet gjennom mer aktive og arbeidsrettede tilbud tilpasset den enkeltes behov, skriver Finansdepartementet i en pressemelding om landrapporten.

    OECD påpeker samtidig viktigheten av å gjennomføre pensjonsreformen på en måte som både gjør systemet opprettholdbart over tid og stimulerer til arbeid.

  • På lengre sikt må Norge finne ut hva vi skal produsere når oljereservene er brukt opp, og begynne å innrette økonomien deretter, mener OECD.
    Landrapporten inneholder denne gangen et spesialkapittel om innovasjon og politikk for en innovativ økonomi. Her er OECDs vurdering at det offentlige virkemiddelapparatet generelt fungerer godt. Dette omfatter støtten til næringsrettet forskning gjennom Forskningsrådet og Skattefunn, og til annet innovasjonsarbeid gjennom Innovasjon Norge. Gjennomgangen av indikatorer for innovasjon viser likevel at aktiviteten i norske foretak ligger etter, særlig når det gjelder utvikling av et bredt produkt- og tjenestespekter. Foretaksintern innovasjon, det vil si utviklingen av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, er mer på linje med andre land.

Kilder: Odin/OECDs landrapport