Mer om fordelene og tidsfristene

Fullstendig informasjon om ordningen finner du her.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Anmodningen om forhåndstilsagn må være skriftlig, og skal sendes til Skattedirektoratet.

I brevet må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer –eller organisasjonsnummer for den eller de som saken gjelder.

Hva kan du be om?

Du kan bare om forhåndstilsagn om dine skatte- og avgiftsforhold, og det er bare fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret planlagt disposisjon (før den er iverksatt) som du kan be om svar på.

Den planlagte, fremtidige disposisjon skal skisseres, med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring. Det skal gjøres nøyaktig og tilstrekkelig rede for både det foreliggende og det forutsatt fremtidige faktum som kan ha betydning for forhåndsuttalelsen.

Du bør også opplyse om hvilken konklusjon du selv anser som riktig.

Hvor lang tid tar det?

Etter at du har sendt inn dine spørsmål, skal Skattedirektoratet sende deg et foreløpig svar, normalt innen to uker.

I det foreløpige svaret skal mottakelsen bekreftes, med angivelse av når forhåndsuttalelsen sannsynligvis vil foreligge. Det skal også opplyses hvor mye du må betale i gebyr, og når fristen for betaling er.

Er det noen formelle feil i begjæringen din, skal du også få beskjed om dette, og gis mulighet til å rette dem opp.

Merk at Skattedirektoratet også kan avvise begjæringen, se forskriften for nærmere detaljer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du skal i utgangspunktet få svar senest tre måneder etter at du sendte begjæringen. Avvik fra dette må begrunnes av Skattedirektoratet.

Hva blir virkningen?

Skattedirektoratet kan ikke endre en avgitt forhåndsuttalelse til skade for parten, med mindre det dreier seg om rene skrivefeil eller andre åpenbare feil.

En avgitt forhåndsuttalelse har bindende virkning for skatte- og avgiftsmyndighetene, men det er du som må påberope deg at forhåndsuttalelsens standpunkt skal legges til grunn. Dette må gjøres skriftlig, og senest samtidig med innlevering av selvangivelse, selskapsoppgave eller omsetningsoppgave som omfatter den aktuelle disposisjon.

Når førsteinstansen er bundet av forhåndsuttalelsen, vil også de senere instansene i skatte- og avgiftsforvaltningen være bundet.

Du har tre år på deg

Den bindende virkning inntrer bare for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det år forhåndsuttalelsen ble avgitt. Den bindende virkning gjelder også bare under forutsetning av at rettstilstanden ikke er endret ved lov eller forskrift som vil omfatte den aktuelle disposisjonen.