Mange strømleverandører fortsatt á konto

Det er netteierne som er pålagt å kreve betalt for faktisk forbruk 4-6 ganger i året. Men DinSides miniundersøkelse viser at også mange strømselgere vil gjøre det samme.

DinSide skrev 4. oktober at forbrukerne nå risikerer å få kjempestore strømregninger om vinteren, etter at e-verkene nå er pålagt minst fire ganger i året å sende regninger for faktisk forbruk i stedet for som tidligere a konto-regninger. A-kontoregningene innebar at everket fordelte det antatte årsforbruket på fire like store regninger. Etter ett år var det så avregning, hvor man måtte betale strømforbruk ut over det stipulerte og ble godskrevet mindreforbruk.

Avregning for faktisk forbruk innebærer sterkt svingende strømregninger. I noen innlandskommuner må forbrukerne regne med å få over 40 prosent av hele årsforbruket på aprilregningen. Siden strømprisen gjerne også er høyere om vinteren, kan det hende at halve årsregningen må betales på en gang.

Pålegg bare for netteiere

- Med de nye reglene for netteiere er a konto-betaling faktisk forbudt, sier informasjonssjef Sverre Strandlien i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). - Men for kunder som har et forbruk på under 8.000 kilowattimer pr. år, og for hytteeiere, kan det fremdeles kreves a konto-beløp på bakgrunn av antatt årsforbruk.

Reglene sier at netteier skal foreta fra fire til seks måleravlesninger pr. år. Selskapene satser på at kundene selv skal lese av måleren. Men siden netteier og strømselger mange steder nå sender separate regninger, kan kunden i verste fall få tolv strømregninger i året!

De nye reglene, som er gitt som forskrift fra NVE, gjelder bare netteiere. De selskapene som selger selve strømmen kan fremdeles sende ut a-kontoregninger. DinSide har tatt telefoner til noen av landets største strømselskaper, samt de selskapene som er mest aktive i å kapre nye kunder, og hørt hvilken praksis disse følger.

De integrerte tar for faktisk forbruk

De fleste integrerte selskapene, som selger både nettjenester og strøm, vil nå gå over til å ta betalt for faktisk forbruk. De gjøre det for nettleien, hvor den største delen av regningen avhenger av strømforbruket. Det vil nok virke forvirrende på kundene om man får en regning for nettleie som er basert på faktisk forbruk, mens man på samme regning blir avkrevd et a konto-beløp for selve strømmen.

Mange steder er nå nettet og strømsalget lagt til separate selskaper, slik som for ekesempel i Oslo. Men de integrerte Trondheim energiverk, BKK, Lyse kraft (Stavangerområdet) og Haugaland kraft (Haugesundsområdet) vil kreve kundene for faktisk forbruk.

Mange andre tar a konto

Mange av de rene strømselskapene DinSide har snakket med akter å fortsette med a kontoavregning. Det gjelder blant annet Statoil energi, Oslo energi og Hurum kraft.

Men riktig som før blir det likevel ikke. Hurum kraft vil sende ut seks a-kontoregninger i året til strømkunder.

Årsaken til at også noen rene strømselgere antakelig vil gå over til å kreve betalt for faktisk forbruk, er at man får en viss kredittrisiko på kunder som betaler a konto. Nye kunder som kommer til om vinteren, vil kunne ha skiftet til en annen leverandør før strømselskapet har fått inn pengene sine.