Likest priser uten tilskudd

Denne uken lanserte Arbeiderpartiet planer om å gjeninnføre fraktutjevning på drivstoff, for å få lavere bensinpriser i Nord - Norge. Dette til tross for at den forrige ordningen slett ikke hadde noen virkning på bensinprisene.


- Kostnader for transport av drivstoff til bensinstasjonene utgjør en relativt liten andel av pumpeprisen. En ordning med fraktutjevning vil maksimalt kunne påvirke bensinprisen med 50 øre/liter. Og en så stor reduksjon vil kun gjelde få steder i landet. For de fleste vil fraktutjevningen gi en langt mindre reduksjon i pris, er Norsk Petroleumsinstutts kommentar til Arbeiderpartiets utspill onsdag denne uken om å gjeninnføre fraktutjevning på drivstoff, for å få lavere bensinpriser i Nord - Norge.

Instituttet mener at det er svært viktig at et tilskudd til dekning av transportkostnader ikke finansieres gjennom økte avgifter, og peker på at dagens avgifter allerede er høyere enn de samfunnsøkonomiske kostnadene tilsier.

Vært der før

Fram til 1. januar 2002 levde vi med den tidligere ordningen med fraktutjevning på drivstoff. For å finansiere ordningen bevilget Stortinget hvert år midler over statsbudsjettet i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Oljeselskapene tok inn fraktomkostninger opp til en fastsatt grense gjennom bensinprisen til forbruker. Så dekket statskassen differansen opp til de fulle omkostningene på stedet. På denne måten skulle ingen i landet betale mer enn syv øre per liter i frakt.

Virkningsløs

Men statskassen var ikke den eneste kraften som var i sving i bensinmarkedet fram til 2002, skal en dømme etter en evaluering som Konkurransetilsynet gjorde høsten 2002, etter at ordningen var fjernet. Evalueringsrapporten viste nemlig at forskjellene i bensinpriser mellom områdene med og uten tilskudd var blitt bittelitt lavere- riktignok i ubetydelig grad - etter at ordningen var fjernet.

Gjennomsnittlige bensinpriser med og uten tilskudd
Bensinpriser15. november 200115. desember 200115. januar 200215. februar 200215. mars 2002
Med tilskudd8,508,328,588,568,86
Uten tilskudd8,458,278,558,518,83
Differanse0,040,050,040,050,03
Priser i kroner. Kilde: Rapport fra Konkurransetilsynet av 26. september 2002: Prisspredning bensin og autodiesel

Tabellen nedenfor er en av mange fra evalueringsrapporten, som bearbeider 15.000 prisobservasjoner fra den siste høsten med fraktutjevning, og den første våren uten.


"Vi har sett nærmere på om avviklingen av frakttilskuddsordningen for bensin og au-todiesel har ført til økte prisforskjeller og har funnet at spredningen i prisene er økt noe. Derimot har prisforskjellene ikke økt mellom de områdene som tidligere mottok transportstøtte og de områdene som ikke har mottatt denne subsidien", er blant konklusjonene i rapporten, som slett ikke avviser at det er forskjeller i bensinprisene mellom fylkene, men forklarer forskjellene med andre faktorer enn statstilskuddet.

Forskjellene

Rapporten slår fast at Nordland, Troms og Finnmark gjennomgående hadde dyrest bensin, mens Østfold stort sett var rimeligst, og at prisforskjellene i landet var økt noe i 2002 i forhold til prisene fra tilsvarende undersøkelse året før. Våren 02 var prisene 8 - 11 prosent høyere i Nord - Norge enn i Østfold.

"Til sammenligning er den gjennomsnittlige prisen på standard sement levert i bulk 34 prosent dyrere i Finnmark enn i Oslo. I forhold til de fleste produkter som selges i landet er trolig forskjellen i bensinpriser relativt liten", skriver Konkurransetilsynet.

Jet og REMA virket bedre

Langt på vei beskriver fagfolkene tilskuddsordningen som en som som slett ikke jevner ut bensinprisene. De dokumenterer imidlertid virkningen av bensinstasjonene uten bemanning, som var på sterk fremmarsj i 2001.

Fra rapporten:


"Tidligere prisundersøkelser har vist at det er sammenheng mellom prisen på bensin og avstanden til automatstasjonene fra Jet og Rema Bensin. Prisene har vist seg å være relativt lavere i områdene hvor de uavhengige automatstasjonene er etablert.

For å finne om prisene har en tendens til å være lavere i nærheten av uavhengige automatstasjoner, har vi målt gjennomsnittsprisen i de sonene hvor Jet og Rema Bensin er representert. ... Den gjennomsnittlige bensinprisen i sonene hvor Jet og Rema Bensin er representert, var den 15. mars i år 8,59 kr/l. Landsgjennomsnittet var 8,87 kr/l på samme tidspunkt og altså 28 øre/l eller ca 3 % høyere enn gjennomsnittet i sonene hvor Jet og Rema Bensin har stasjoner. Tilsvarende forskjell som ble målt i forbindelse med fjorårets undersøkelse var 2 %, og det kan tyde på at tendensen med lavere bensinpriser i områder med Jet- og Rema bensinstasjoner er styrket", skriver fagfolkene. Hele rapporten finner du hvis du trykker her.

TRYKK HER FOR Å LESE DAGENS BENSIN- OG DIESELPRISER, OG BLI RAPPORTØR FRA DER DU BOR!