Klarer du ikke å betale regningene?

Er økonomien din rotete og situasjonen vanskelig? Ta i så fall kontakt med kreditorene dine straks. Fortell at du har økonomiske problemer. Ikke overse vinduskonvoluttene i postkassen!

Punkt én er å få oversikt over inntektene dine. Sjekk om skatten er riktig utregnet. Kanskje betaler du for mye skatt og at prosentsatsen på skattekortet skulle vært lavere. Finn ut hvor mye penger som kommer inn per måned eller uke. Ta med alle inntekter, enten det er lønn, trygd, barnebidrag eller annet. Dette er nettoinntekten din.

Kan du øke inntekten din? Får du alle bidrag du har krav på? Betaler du for mye skatt? Kan du klare en ekstra deltidsjobb? Kan du leie ut en hybel?

Få oversikt over utgiftene dine
Lag en liste over alle lån og kreditter inkludert renter. Ta det viktigste først, som regel boliglånet. Finn ut hvor mye du betaler i renter og avdrag på lån, hva du bruker til strøm, mat, klær, telefon osv. per måned eller uke. Glem heller ikke sjeldne regninger som tannlege og hårklipp. Få også oversikt over «luksuskjøp» som tobakk, alkohol, leie av video osv. Finn ut hva ulike leiekontrakter som f.eks. leie av TV og eventuelt kredittkjøp koster deg.

Kan du redusere utgiftene dine? Dersom du har en anstrengt økonomi, bør du vurdere utgiftspostene dine for å se om det er noe du kan unnvære. Utgiftene kan dessuten reduseres betraktelig ved at du planlegger innkjøpene bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ta kontakt med dem du skylder penger
Ta med deg den oversikten du har laget over inntektene og utgiftene dine. Her fremgår det hva du trenger til nødvendige utgifter hver måned og hva du har igjen til å betale kreditorene med. Du må vise hva du trenger for å leve og argumentere for at tilbudet du kommer med, er realistisk. På denne måten kan du oppnå å få endret opprinnelige avtaler om tilbakebetaling, slik at de nå bedre tilpasses din økonomiske situasjon. Du kan for eksempel få lengre tilbakebetalingstid slik at de månedlige utgiftene går ned, du kan få avdragsfrihet over en tid eller du kan få satt ned rentesatsen.

I noen tilfeller vil kreditorene kanskje gå med på en nedskrivning av gjelden din. Men lov ikke mer enn det du kan klare å betale. Det er bedre både for deg og kreditorene dine at dere kommer frem til en beskjeden nedbetalingsplan som du kan klare å betjene, enn at du ikke er i stand til å betale noe i det hele tatt.

  Dersom du er i en håpløs situasjon, kan du be om:
 • betalingsutsettelse

 • lavere avdrag eller avdragsfrihet

 • lavere rente

 • at rentene fryses

 • at renter og omkostninger slettes

 • reduksjon av den opprinnelige gjelden

 • full sletting av gjelden

Hvis den personen du snakker med ikke kan hjelpe deg, be om å få snakke med en mer sentral person. Gi ikke opp! Ta vare på kopier av alle brev du sender og svarene du får.

Refinansiering
For noen kan det være en løsning å få slått flere små og dyre lån sammen til ett større med tilbakebetaling over lengre tid. Dette vil ofte redusere de månedlige utgiftene og gjøre tilbakebetalingen overkommelig. Men det er ikke alltid at det lønner seg å refinansiere. Søk råd og veiledning før du tar en slik avgjørelse, og få hjelp til å regne på lønnsomheten i en eventuell refinansiering. Ta kontakt med banken eller kredittinstitusjonen du skylder penger.

  For å få generelle råd og veiledning kan du kontakte:
 • sosialkontoret i kommunen

 • banken eller kredittinstitusjonen du skylder penger

 • namsmannen eller forliksrådet i kommunen

 • kontoret for fri rettshjelp

 • Juss-Buss i Oslo, Jusshjelpa i Tromsø eller andre gratis-tjenester

Hvilke rettigheter har du når du ikke er i stand til å betale gjelden?

Avtalelovens § 36

Er du kommet i betalingsvanskeligheter pga. arbeidsløshet, sykdom, uførhet, separasjon, skilsmisse e.l., og du ikke har mulighet til betale avdrag og renter eller andre viktige regninger, kan du i noen tilfeller ha rett til å få avtalen endret. Som regel vil du og kreditor ha en felles interesse i å komme fram til en ordning. Hvis du vil påberope deg avtalelovens § 36, vil det være domstolene som i siste instans må avgjøre om det i ditt tilfelle vil være urimelig å stå ved avtalen. Det tar lang tid og det skal mye til før en domstol endrer en gyldig inngått avtale.

Lånegjeld i banker og finansieringsinstitusjoner er som regel avtalt at den skal betales i avdrag over et gitt antall år. I avtalen er det vanlig å ta inn bestemmelser om at hele lånegjelden skal innfris når ett eller flere avdrag ikke blir betalt. En slik klausul kan også settes til side dersom det er en årsak som nevnt ovenfor til at du ikke har kunnet betale i henhold til låneavtalen.

Gjeldsordningsloven
Hvis du har betydelige gjeldsproblemer, du er varig ute av stand til å betjene gjelden din og du har forsøkt å forhandle med kreditorene dine uten å oppnå en avtale som du kan leve med, kan du søke namsmannen om åpning av gjeldsforhandlinger. I søknaden, som skal fremmes på et eget søknadsskjema, må du legge frem alle opplysninger som er relevante i vurderingen av din økonomiske situasjon. Namsmannen eller en oppnevnt medhjelper vil sjekke om opplysningene du har gitt er riktige, og de vil innhente flere opplysninger dersom dette er nødvendig. Hvorvidt din økonomiske situasjon er så alvorlig at det kan åpnes gjeldsforhandlinger, blir avgjort i namsretten.

Under gjeldsforhandlingene legges det først og fremst opp til at du skal komme til enighet med kreditorene om hvor stor del av gjelden som skal tilbakebetales, hvordan den skal betales og når den skal betales. Du må selv legge frem et forslag til en løsning som du mener å kunne leve med, og så skal kreditorene dine ta stilling til dette. Dersom kreditorene dine ikke finner å kunne akseptere den løsningen som du har foreslått, kan namsretten stadfeste en såkalt tvungen gjeldsordning. Selv om du under en gjeldsordning fortsatt vil ha en anstrengt økonomi, sikrer loven at det av inntekten avsettes nok penger til nødvendig livsopphold for deg og din familie, før gjeldsforpliktelser kan betales. Det skal tas i betraktning at barn skal kunne opprettholde sine sosiale aktiviteter i gjeldsordningsperioden.

Gjeldsordningsloven pålegger namsmannen eller hans medhjelper en plikt til å gi deg de ønskelige og nødvendige opplysninger om loven.

Endre avtalen

Er du kommet i betalingsvanskeligheter pga. arbeidsløshet, sykdom, uførhet, separasjon, skilsmisse eller lignende, og du ikke har mulighet til betale avdrag og renter eller andre viktige regninger, kan du i noen tilfeller ha rett til å få avtalen endret. Som regel vil du og kreditor ha en felles interesse i å komme fram til en ordning. Hvis du vil påberope deg avtalelovens § 36, vil det være domstolene som i siste instans må avgjøre om det i ditt tilfelle vil være urimelig å stå ved avtalen. Det tar lang tid og det skal mye til før en domstol endrer en gyldig inngått avtale.

Ved lånegjeld i banker og finansieringsinstitusjoner er det som regel avtalt at den skal betales i avdrag over et gitt antall år. I avtalen er det vanlig å ta inn bestemmelser om at hele lånegjelden skal innfris når ett eller flere avdrag ikke blir betalt. En slik klausul kan også settes til side dersom det er en årsak som nevnt ovenfor til at du ikke har kunnet betale i henhold til låneavtalen.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.