Kan innboforsikringen falle bort?

Vi har tidligere skrevet at innboforsikringen din inneholder mer enn du tror - for eksempel rettshjelp og erstatningsansvar. Men når uhellet er ute viser det seg at mange allikevel blir skuffet. Det kan derfor være lurt å merke seg når den gjelder - og når den ikke gjelder.

Ifølge Forbrukerrådet klager mange på at de ikke får erstattet ting som de trodde innboforsikringen dekket. Vi har derfor tatt for oss de viktigste punktene. Kanskje oppdager du noe du og din familie bør være mer forsiktige med?

Ved brann

Brann er den største trusselen mot hjemmet ditt. I forsikringsvilkårene heter det at brann er "ild som er kommet løs". Men ting som blir skadet fordi du selv med vilje utsetter dem for varme blir ikke erstattet.

Et eksempel på dette er tøy som blir ødelagt fordi du har hengt det på tørk på en ovn. Sviskader får du heller ikke erstattet. Du får for eksempel ingen erstatning dersom du mister en sigarettglo i sofaen og trekket blir svidd.

Husk at erstatning kan bli avkortet dersom det viser seg at du ikke har installert godkjent røykvarsler og brannslukningsutstyr.

Skader som skyldes lynnedslag, kortslutning og andre elektriske fenomen blir erstattet. Også skader som følge av eksplosjon bli erstattet - dersom du ikke har vært grovt uaktsom eller gjort noe ulovlig.

Vannledningsskade

Det er viktig å merke seg overskriften - det er altså vannledningsskade og ikke vannskade som dekkes. Med vannledningsskade menes skade ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann eller annen væske fra bygningens innvendige rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Det er altså et krav at vannet eller væsken kommer fra:

  • bygnings innvendige rørledningsnett - for eksempel pga. rørbrudd eller svikt i en pakning
  • tilknyttet utstyr - for eksempel vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin.
En vannskade er noe annet. Da kommer ikke vannet fra en vannledning, men direkte - for eksempel fra ei vaskebøtte, regn eller kanskje fra snøsmelting. Skadene dette kan føre til blir ikke dekket.

Innboforsikringen dekker ikke skader som skyldes vanlig bruk av vann på bad, eller lekkasje gjennom taket. Du får heller ikke dekket frostskader dersom det viser seg at du ikke holdt boligen varm.

De fleste innboforsikringer dekker også skader som skyldes vann fra akvarium og vannseng.

Skader som skyldes feil ved utvendig rørsystem hører hjemme under villaforsikringen. Bor du i borettslagsleilighet erstattes slike bygningsskader over borettslagets forsikring

Tyveri

Dersom tyven har kommet seg inn i din bebodde bolig gjennom en ulåst dør eller et åpent vindu, blir erstatningen vesentlig avkortet. Men skulle du allikevel være lite til last - så kan du få full erstatning. Husk at vinduer i luftestilling gir avkorting av erstatning. Likeledes dersom du har gjemt nøkler under matte eller i postkasse (ansees ikke som utilgjengelig for uvedkommende).

Du får full erstatning for tap av ting eller skade på ting dersom uvedkommende har brutt seg inn - for eksempel ved å bryte opp døren, knuse et vindu eller dirke opp låsen med falske eller stjålne nøkler.

Innbo/hjemforsikringen dekker normalt ikke:

  • Tyveri fra bygning eller rom hvor det er alminnelig adgang for folk
  • Tyveri fra hotell, pensjonat, campinghytte, campingvogn o.l.
  • Tyveri og hærverk i fellesrom eller fellesgarasje
  • Tyveri fra og hærverk på felles utearealer
Noen selskaper erstatter heller ikke skade ved tyveri fra balkong, terrasse, kjeller, loft, uthus og hage. Penger, bankbøker og verdipapirer blir erstattet med en mindre sum (2.000 - 5.000 kroner) ved innbrudd. Ved tyveri gir de fleste selskaper ingen erstatning for slike ting.

Barnevogn og sykler

Her varierer dekningen fra selskap til selskap. Som regel blir barnevogn og låst sykkel erstattet - selv om de står ute. Er sykkelen registrert i Falkens sykkelregister blir egenandelen lavere. Sjekk vilkårene!

Ran og overfall

Du får erstatning for tyveri av eller skade på private ting eller penger ved ran, overfall og veskenapping. Personskader dekkes derimot ikke av innboforsikringen.

Naturskader

Innboforsikringen dekker skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. De fleste forsikringer gir også erstatning når vind gjør skade - selv om den er svakere enn storm.

Men dersom skaden skyldes svak konstruksjon eller dårlig vedlikehold/tilsyn kan erstatningen settes ned eller falle helt bort.

Snøtyngde

Dersom du ikke har vist uaktsomhet får du vanligvis erstatning for tak som raser sammen på grunn av snøtyngde.

Kaskoskade

Dette er en "åpen post" som kan gi deg erstatning for skader som ikke passer under noen av de andre punkter.

Matvarer i frys

Du får dekket skade på matvarer i frys når skaden skyldes utilsiktet temperaturstigning.

Rettslig erstatningsansvar

Dersom du pådrar deg et erstatningsansvar som følge av uaktsom handling og derved skader personer, ting eller dyr, er du dekket av innboforsikringen - også for eventuell rettshjelp. Men erstatningen uteblir dersom du har handlet med forsett.

Et eksempel på erstatningsansvar som forsikringen dekker er hvis du uaktsomt sykler på en fotgjenger og skader både person og klær.

I andre tilfeller kan du bli gjort objektivt ansvarlig (ansvarlig uten at det er din skyld). Hvis dine barn blir gjort ansvarlig for tagging på bygninger eller busser, kan du som forelder bli gjort ansvarlig for inntil 5.000 kroner for hvert skadetilfelle. Innboforsikringen din dekker dette.

Rettshjelp

Dersom du som privatperson er part i en rettslig tvist vil innboforsikringen dekke utgifter til juridisk hjelp, gebyrer og idømte saksomkostninger - men maksimalt 80.000 kroner.

Unntak er tvister som er: skiftesaker, separasjons- og skilsmissesaker, saker som har sammenheng med yrke, konkurs og akkord.

NB:

  • Din forsikring kan ha andre vilkår enn det som står over. For å være sikker bør du gå gjennom kontrakten din eller kontakte selskapet.
  • Husk at du må betale avtalt egenandel for alle skader nevnt over.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.