Justering til gjengs leie

Kravet til leieforholdets varighet og frist for iverksettelse, gjør at tilpasning til gjengs leie først blir aktuelt for leieforhold som har vart i tre år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Både utleier og leietager kan kreve husleien tilpasset gjengs leie. Her skal det imidlertid litt mer til:

  • Leieforholdet må ha vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn etter konsumprisindeksen.
  • I så fall kan partene - uten oppsigelse, kreve at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Et slikt krav bør framsettes skriftlig.
  • Det skal gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats.
  • En tilpasning til gjengs leie kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.
  • Ved uenighet om hva som er gjengs leie kan partene kreve at husleia blir fastsatt av en takstnemd.
Husleielovens § 4-3Finner du her.