Innpåsliten utleier?

Vi har en utleier som stadig vil inn og kontrollere hvordan vi har det. Har han virkelig lov til det?

Til en viss grad har utleier en kontrollmulighet. Som leieboer har du plikt til å gi utleier – eller hans representant, adgang til husrommet for tilsyn.

Utleieren har rett til å komme inn til leieboeren for å se om hennes bruk er i samsvar med leieavtalen, for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade.

Det vil imidlertid ikke si at utleieren kan komme rekende til enhver tid. Hans adgang til utleieboligen er regulert i Husleielovens § 5-6, som er gjengitt nedenfor.

Hvordan skal regelen forstås?

Vanlig tilsyn eller utføring av nødvendig vedlikehold i leieboligen skal varsles innen rimelig tid. Utleier kan med andre ord ikke bare troppe opp og forvente tilgang til leiligheten etter hva som passer hans tidsskjema.

  • Vanlig tilsyn bør som hovedregel varsles cirka 1 uke i forveien, mens
  • vedlikeholdsarbeider som vil foregå over en periode, bør varsles enda tidligere.
  • Ved forandringer i husrommet skal leieboeren uansett ha melding 3 måneder før arbeidene påbegynnes.
  • Utleieren kan kreve å komme inn til leieboeren uten å varsle på forhånd, når det er nødvendig å gjøre noe straks for å unngå skade eller tap. Eksempel: Vannledningen ryker i januar måned, mens du er på vinterferie.
Husk at du som leieboer kan kreve at arbeidene utføres med vanlig faglig framdrift og uten unødig avbrudd eller ulempe.

Ingen liker å leve med håndverkere lenger enn nødvendig, det bør også utleieren forstå. Tar vedlikeholdet for lang tid, bør du kreve reduksjon i husleien.

Fleksibilitet fra begge parter

Det sier seg selv at man kan unngå mye unødvendig irritasjon dersom begge parter jenker seg litt. Prøv å finne fram til et tidspunkt som i størst mulig grad passer for begge parter.

Har du som leieboer fått en rimelig varsling om tilsyn eller vedlikehold, kan det være mislighold av leieavtalen å nekte utleier adgang til husrommet.

Utleieren kan gjøre seg skyldig i et straffbart forhold dersom hun ellers tar seg inn i boligen uten leieboerens tillatelse. Ved utleierens misbruk av nøkkel kan leieboeren skifte lås.

Kilde: Leieboerforeningen og Husleieloven.

Husleieloven § 5-6

  • ”Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn.

    Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. Medfører arbeidene ulempe for leieren, kan leieren kreve avslag i leien, forutsatt at ulempen ikke er ubetydelig. Dette gjelder imidlertid IKKE i de tilfellene der leietager selv er skyld i mangelen.

    Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig, og det ikke er mulig å varsle leieren.