Ingen tjener på økt skatt!

Dagbladet kunne fredag fortelle at mange med høy gjeld vil tjene på økt kapitalskatt. I artikkelen sier Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Einar Steensnæs at forslaget om økt "kapitalskatt" er gunstig for de laveste inntektsgruppene. Dette stemmer ikke, hverken for de med høy gjeld eller for de med lav inntekt.

Ifølge Dagbladet vil en familie med to millioner kroner i gjeld spare 2.400 kroner dersom regjeringen øker "kapitalskatten" med to prosent. Skatt på kapitalinntekter (renter på bankinnskudd, fortjeneste på aksjer, valuta etc.) har samme skattesats som skatt på alminnelig inntekt - nemlig 28 prosent.

Større skattefradrag

Dersom denne satsen økes fra 28 til 30 prosent øker samtidig satsen for rentefradrag fra 28 til 30 prosent. Når rentefradraget øker er det riktig som Dagbladet skriver at familien skal betale mindre skatt.

Med to millioner i gjeld og en effektiv rente på 6 prosent, får familien i dag et skattefradrag på 33.600 kroner. (28 prosent av 120.000 kroner i betalte renter).

Dersom rentefradraget øker (som følge av økning i skatt på alminnelig inntekt) fra 28 til 30 prosent vil paret spare 36.000 kroner i skatt - 2.400 kroner mer enn med dagens sats. Så langt har Dagbladet rett.

Men de betaler 11.296 kroner mer i skatt

Vi tenker oss at familien består av et samboende par og at de to har en samlet brutto inntekt på 800.000 kroner (to og en halv ganger mindre enn lånet). Minstefradragene (65.200), betalte renter på lån (120.000), og klassefradragene (50.000) utgjør da et samlet fradrag for de to på 235.200 kroner. Alminnelig inntekt er da 800.000 - 235.200 = 564.800 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med dagens skattesats på 28% på alminnelig inntekt skal de to betale 158.144 kroner i inntektsskatt (28 prosent av 564.800 kroner)

Dersom skatt på alminnelig inntekt øker fra 28 til 30 prosent sier det samme regnestykket at familien skal betale 169.440 kroner i inntektsskatt (30 prosent av 564.800 kroner). Det er 11.296 kroner i økt skatt.

Samlet taper altså samboerparet 8.896 kroner dersom regjeringen øker inntektsskatten og skatt på kapitalinntekter fra 28 til 30 prosent.

Samme eksempel - halve inntekten

Men hva skjer dersom inntekt og gjeld halveres. La oss anta at paret hver for seg tjener 200.000 kroner. En lav inntekt etter dagens målestokk. Samlet gjeld er nå én million kroner.

Med samme tall som i eksempelet over vil paret tjene 1.200 kroner som følge av økning i rentefradragssatsen fra 28% til 30%.

Samlet alminnelig inntekt (brutto inntekt minus rentefradrag, klassefradrag og minstefradrag) for de to blir 225.000 kroner. En økning i skatten fra 28% til 30% betyr en skatteøkning på 4.500 kroner.

Vi ser at selv med meget moderate inntekter taper samboerparet 3.300 kroner.