Ikke glem dette!

Den nye selvangivelsen har bare med poster som myndighetene tror at du behøver. Det stiller større krav til deg. Hvilke poster er lettest å glemme?

Hvordan din selvangivelse ser ut avhenger av hvor mye informasjon myndighetene har registrert på deg. For eksempel vil lønn, renter og gjeld normalt være utfylt på forhånd. I første omgang blir din oppgave kun å kontrollere om opplysningene stemmer.

For å få lavere skatt må du imidlertid selv passe på å stryke, forandre og føre opp nye og aktuelle poster. Her er det viktig å holde tungen rett i munnen. Husk: Det er ditt ansvar å sørge for at du ikke glemmer inntekter og utgifter.

Vi har tatt utgangspunkt i noen av de postene som det er lett å overse når tidsfristen nærmer seg. For en fullstendig oversikt over alle fradrag bør du gå til Skatteetatens egne nettsider.

Pass på!

Ikke glem dette!

Kontroller om du har fradrag eller andre opplysninger som du må føre opp selv. Er dine faktiske utgifter i stilling eller arbeid større enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse, i stedet for minstefradraget.

Minstefradraget blir beregnet automatisk, og utgjør summen av lønn, pensjon, underholdsbidrag, naturalytelser og overskudd på godtgjørelser. Minstefradraget er på 20 prosent av denne summen, maksimalt 32.600 og minimum kroner 3.700.

Merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser utenfor hjemmet
Beløpet er ikke fylt ut. Har du fått godtgjørelse fra arbeidsgiver for utgifter til kost og losji på tjenestereise, og de faktiske utgiftene var høyere enn godtgjørelsen, kan du kreve fradrag for disse merutgiftene. Krever du slikt fradrag, må du kunne dokumentere utgiftene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreldrefradrag
Bruker du dagmamma, eller har du barn i en privat barnehage? Husk at ikke alle barnehager eller dagmammaer har plikt til å levere oppgaver til myndighetene.

I slike tilfeller må du derfor selv spesifisere utgiftene, og føre fradragsberettiget beløp i feltet for tilleggsopplysninger.

Fra og med inntektsåret 1998 får du bare fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, og fradraget er begrenset til 20.700 for ett barn og 24.700 for to eller flere barn.

Hvis du har mottatt kontantstøtte, skal dette ikke redusere fradraget.

Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden skal derimot trekkes fra utgiftene før du krever fradrag. Stønaden står i oppgaven fra trygdekontoret, kode 245.

Ekstra reiseutgifter for å bringe barn til og fra barnepasser, tas med i dokumenterte utgifter.

Husk at du må oppgi navn og adresse på den som har mottatt betalingen. For barn som er 12 år eller eldre, og som har behov for særskilt omsorg og pleie, må du selv kreve fradrag for i selvangivelsen. Behovet må sannsynliggjøres ved attest fra lege, barnevern e l.

Fradragsreglene er de samme for ektefeller, samboere og enslige forsørgere. For ektefeller og samboere med felles barn skal fradraget som utgangspunkt gis hos den av foreldrene som har høyest alminnelig inntekt, men foreldrene kan selv velge en annen fordeling.

Hvis det ønskes annen fordeling, må foreldrene føre den ønskede fordelingen, i feltet for tilleggsopplysninger.

Du får også fradrag for adoptivbarn, og for fosterbarn og pleiebarn når forholdet har preg av adopsjon og det ikke mottas fosterhjemsgodtgjørelse. Du får ikke foreldrefradrag for barn bosatt i utlandet.

Fradrag for lettere redusert erversevne må kreves
Dette særfradraget må du kreve selv. Det gis etter en samlet økonomisk vurdering der også inntekts- og formuesforholdene til ektefelle trekkes inn. Fradraget er på
8.820 kroner per år. Legeattest må sendes inn dersom ikke det er gjort tidligere.

Særfradrag for store sykdomsutgifter
Du har rett til særfradrag når du, eller noen du forsørger, har hatt usedvanlig store utgifter (mer enn kr 5.880) på grunn av varig sykdom eller varig svakhet.

Med varig sykdom menes at sykdommen antas å vare i minst to år. Ligningskontoret kan gi deg nærmere opplysninger om hvilke utgifter som godkjennes. Legeattest må uansett legges ved selvangivelsen. Særfradraget er på 8.820 kroner. Skattytere som kan dokumentere høyere utgifter enn særfradraget, kan få fradrag for de utgiftene de faktisk har hatt.

Hvis det tidligere år er framlagt legeattest på diabetes, vil posten være fylt ut med særfradrag, kr 8 820.

Betaler du bidrag?
Har du betalt barnebidrag direkte til moren, det vil si uten at det går gjennom trygdekontoret, må du kreve fradrag for bidraget, samtidig som bidraget skal settes som inntekt hos mottageren.

Er du pensjonist?
Fra og med den måneden du fyller 70 år, får du særfradrag for alder. Fradraget er som hovedregel på 1.000 kroner per påbegynt måned. Ektefeller som er alderspensjonister får til sammen ett helt særfradrag, som hovedregel på 12. 000 kroner.

Poenget er at ektefeller som lever hver for seg har krav på hvert sitt fulle særfradrag. Det gjelder blant annet når en av ektefellene er på syke- eller aldershjem. Pass derfor på at du dette blir registrert hos ligningskontoret.

Samboere
Samboere lignes ikke som ektefeller. Formue og avkastning av formue hører til den av samboerne som er reell eier av formuesgjenstanden, mens gjeld og gjeldsrenter hører til den som er ansvarlig for gjelden overfor långiver.

I selvangivelsen er beløpet normalt ført hos den av samboerne som står som eier/ skyldner. Skal gjeld eller formue fordeles på en annen måte enn det som er fylt ut, må beløpene rettes i samsvar med reell fordeling av eierforholdet eller ansvaret.

Eventuelle kommentarer til endringen skriver du i feltet for tilleggsopplysninger, eller på et eget ark som du legger ved selvangivelsen. Oppgi nummeret på posten som er endret, og navn og personnummer på samboeren.

Søk om utsettelse

Begynner du å få knapt med tid og trenger flere opplysninger må du være raskt ute. Søk nå!

Ber du om utsettelse må du regne med å få skatteoppgjøret i september.

Får du restskatt?

Restskatt under kroner 300 kreves ikke inn. Beløp over 300 kroner bør du absolutt betale senest fredag den 30. april, ellers vil det påløpe en strafferente på 4.5 prosent. Har du mulighet til å betale baksmellen nå, vil du altså slippe unna.

Lever selvangivelsen via nettet

Husk at så lenge du bare skal føre opp reiseutgifter mellom hjem og arbeid, eller du ikke har noen endringer kan du levere selvangivelsen på Internett. For deg som alltid er ute i siste liten er det et glimrende alternativ.