IF

IFs innboforsikring er delt i to, der grunnpakken kalles Kombinert, mens klassen over heter Superforsikring.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Superforsikringen gir deg altså den beste dekningen av de to. Den dekker flere skader, og gir i tillegg høyere erstatningsbeløp.

Hva dekkes av kombinertpakken?

Brann, vannskader og tyveri:

 • Skader som skyldes brann, nedsoting, eksplosjon, lynnedslag, kortslutning osv.

 • Skader som skyldes utstrømning fra brannslokkingsapparat
 • Vannskade fra rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

 • Skade som oppstår ved tilbakeslag fra avløps- /kloakkledning.

 • Skader forårsaket av overflatevann direkte fra terreng, når dette skyldes nedbør eller snøsmelting.

 • Tyveri fra bygning og hærverk i bygning

 • Tyveri fra privat uteareal

 • Tyveri av sykkel (inntil 5.000 kroner)

 • Ran, overfall og napping av veske

 • Tyveri fra arbeidsplass

I tillegg dekkes også

 • Naturskader: skred, storm, flom, stormflo, jorskjelv eller vulkanutbrudd

 • Skade på matvarer i fryser ved temperaturstigning i fryser

Hva dekkes ikke?

 • Tyveri fra fellesrom og fellesgarasje

 • Tyveri fra bygninger som er åpen for alle, f.eks. ventehall

 • Svi & gnistskader som ikke skyldes brann

Hva får du ekstra med superforsikringen?

 • Tyveri av ting fra bil, båt & campingvogn

 • tyveri av ting fra annet sted

 • skade på ting ved plutselig og uforutsett ytre årsak. For eksempel skade på ting som velter eller faller ned

 • flere av beløpsgrensene i kombinertpakken er utvidet, f.eks. sykkel erstattes inntil 10.000 kroner.