Hvordan skrive sitt eget testament?

Det er mange forhold som tilsier at folk flest bør sette opp testament. Her skal vi kun ta for oss hvilke krav som gjelder for et gyldig testament.

For at testamentet skal være gyldig, må det utformes skriftlig. Testator (den som skal testamentere) må være fylt 18 år. Unntak kan gjøres dersom Kongen godkjenner det etter søknad.

Testamente skal ha overskriften Testament. I første avsnitt må du presentere deg selv med navn, fødsels- og personnummer og sivilstand. Ikke glem å påføre dato.

Etter at testamentet er utfylt, må det aldri gjøres endringer i teksten ved overstrykninger
eller tilføyelser. Da må det i tilfelle lages et komplett nytt testament.

Vitner

To vitner må være til stede når testator skriver under. De to vitnene må også skrive under med testator som vitne. Påskriften bør inneholde vitnenes yrke og adresse. De to må være over 18 år, og godkjent av testator. Vitnene må ikke være tilgodesett i testamentet. De kan heller ikke være i nær familie med noen som arver noe.

Vitnepåtegningen kan for eksempel formes slik: "Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament i dag, mens vi begge var tilstede samtidig, ble undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NN ønske, og mens NN selv er tilstede, liksom vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft."

Uten vitner

Er det ikke råd å få tak i testamentsvitne, kan testator skrive testamentet alene. Betingelsen er imidlertid at testator dersom det er praktisk mulig skriver nytt testament med vitnepåtegning innen tre måneder etter at det første testamentet ble skrevet.

Ved sans og samling

Testamentsvitnene bør få med tekst som sier at testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Arveloven stiller også krav til vitnene. Ifølge arvelovens paragraf 52 skal begge vitner være minst 18 år og ikke sinnssyke eller i høy grad hemmet i sjelelig utvikling eller i høy grad sjelelig svekket.

Arveloven gir de fullstendige formkravene til testament. Slå opp på denne siden:
http://www.lovdata.no/all/tl-19720303-005-10.html
(se kapittel VIII i arveloven § 48 - §54)