Hvordan kaster jeg ut leietageren?

- Jeg skal si opp min leietager. Men hvilke regler gjelder? Kan jeg følge husleiekontrakten som er basert på den gamle husleieloven, eller vil den nye husleielovens regler gjelde?

Innføringen av en ny husleielov, fra 1. januar, har gjort at mange er i tvil om hvilke regler som gjelder når de skal si opp sin leietager. Og det er kanskje ikke så rart, dette har vært lite framme i medias søkelys.

Utgangspunktet er klart; den nye husleieloven vil gjelde fullt ut for leieavtaler som er inngått etter 1. januar.

Men hva gjør du egentlig når du har en gammel husleiekontrakt som ikke er i tråd med den nye husleielovens regler?

Den nye husleieloven vil stort sett omfatte også de gamle leiekontraktene som er satt opp i tråd med den gamle husleieloven. Men i praksis kan du fort oppleve at visse punkter i de gamle kontraktene ikke kan anvendes, fordi de er i strid med reglene i den nye loven.

Den nye loven har nemlig gjort mange av reglene sine ufravikelige, det vil si at de ikke kan fravikes ved avtale.

Et godt eksempel på dette er de nye oppsigelsesreglene. Ifølge den gamle loven var det leietageren som måtte reise søksmål innen 30 dager etter at han mottok oppsigelsen. Etter den nye loven er det derimot utleieren som må gå til søksmål, dersom leietageren har protestert skriftlig på oppsigelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye loven


Den nye husleieloven skiller skarpt mellom "tidsbestemte" og "tidsubestemte" (eller løpende) leiekontrakter. Skillet kommer også fram i lovens kapittel om overgangsbestemmelser.

De tidsbestemte leiekontraktene er avtaler mellom utleier og leieboer som er inngått for en viss tid, og som opphører uten oppsigelse når en bestemt dato inntreffer.

I tillegg har vi de løpende leiekontraktene som kun kan avsluttes ved oppsigelse fra en av partene, og hvor leietaker som den klare hovedregel har et lovhjemlet oppsigelsesvern.

Løpende leiekontrakter

Har din leieboer en løpende leiekontrakt vil den nye husleielovens regler tre i kraft etter at den avtalte oppsigelsestiden, regnet fra 1. januar år 2000, er gått ut.

Men dersom oppsigelsestid ikke er avtalt, er det oppsigelsesfristene i den gamle husleieloven som vil gjelde.

Reglene står i §8.

  • For leiligheter opp til to rom, vil den nye husleieloven regulere leieforholdet fra 31. januar år 2000.

  • Når det gjelder leieavtaler for større leiligheter, vil imidlertid reglene i den nye loven først komme til anvendelse fra 1. mai år 2000.

Tidsbestemte leiekontrakter

Har du derimot inngått en tidsbestemt leieavtale med leietageren vil andre regler gjelde.

  • Er den tidsbestemte leiekontrakten inngått før 1. januar år 2000 vil nemlig den gamle husleielovens regler om oppsigelsestid gjelde i hele den avtalte leieperioden.
  • Er det derimot avtalt en gjensidig oppsigelsesrett innenfor den tidsbestemte avtalen, er det de samme overgangsreglene som for løpende leieforhold som vil gjelde.
  • Dersom du ønsker å beholde leietageren, og velger å tilby en ny tidsbestemt leieavtale etter 1. januar år 2000, må imidlertid den følge de nye reglene.

    Men, dette vil likevel ikke gjelde hvis den gamle tidsbestemte avtalen gir leietaker en ubetinget rett til fornyelse. Da er det den gamle lovens regler som vil gjelde, også for den nye leieperioden.

Faktaopplysningene i denne artikkelen er hentet fra overgangsreglene i den nye husleieloven, som du kan lese hos Lovdata på nett, samt en artikkel skrevet av
Silje Bue Andreassen hos Husleiegruppa på Juss-Buss.