Hvilken livsstandard gir SIFOs budsjett?

Med et rimelig forbruksnivå menes, ifølge SIFO, et forbruk som folk flest kan akseptere.

Det skal oppfylle kravene til vanlige helse- og ernæringsstandarder, og gjøre det mulig for husholdets personer å delta i de mest vanlige fritidsaktivitetene på en fullverdig måte.

Standardbudsjettet dekker i hovedtrekk:

 • daglige, løpende utgifter og mer sjeldne utgifter
 • et rimelig forbruksnivå som skal gi mulighet for deltakelse i vanlige sosiale aktiviteter
 • et nøkternt vareutvalg knyttet til vanlige funksjoner i et hushold
 • innkjøp av alle varer "over disk", budsjettet bygger ikke på utstrakt bruk av tilbud og sesongsalg
Standardbudsjettet omfatter ikke utgifter til:
 • bolig, strøm og andre boutgifter
 • tobakk og alkohol
 • videregående skolegang
 • helsetjenester
 • kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser
 • feriereiser
 • feiring av begivenheter og gaver

Budsjettet er ett eksempel

Utgangspunktet for budsjettet er en detaljert oversikt over varer og tjenester som blir gjenstand for prismålinger. Det er ett eksempel på hva fagfolk innen de ulike forbruksområdene mener inngår i et rimelig forbruk. Varene som ligger til grunn for beregningene, holder et alminnelig, bra kvalitetsnivå. Det er lagt vekt på god holdbarhet, enkel utførelse og funksjonalitet. I de tilfeller der det er nødvendig, er sikker-hetsaspektet også vurdert.

Budsjettet er et langtidsbudsjett

Standardbudsjettet er et budsjett for hushold som allerede lever på et rimelig nivå, det er et suppleringsbudsjett. Det blir kalt et langtidsbudsjett fordi det er beregnet at en skal sette til side penger hver måned for å ha råd til å foreta sjeldnere innkjøp av dyre og varige forbruksgjenstander. Når kjøleskapet, komfyren, vaskemaskinen e.l. går i stykker, skal du altså ha penger til reparasjoner eller til å kjøpe nytt, uten at dette går ut over forbruket på de øvrige områdene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Budsjettet er et familiebudsjett

Standardbudsjettet er et familiebudsjett. Det er derfor vanskelig å bruke budsjettet til å beregne spesifikke kostnader ved å ha barn i husholdet. Det er selvsagt mulig å bruke de enkelte budsjettpostene til å anslå hvor mye en 10-åring spiser og drikker for i måneden, men summen av alle postene viser nødvendigvis ikke hvor mye det koster å ha barn i et hushold.

Utgifter til skolegang, ferie og spesialisert fritidsbruk, feiring av fødselsdager og andre begivenheter, gaver m.m., er ikke tatt med. Budsjettet tar heller ikke hensyn til den livsfase de voksne befinner seg i, noe som også har følger for hva det koster å ha barn.

Du kan lese enda mer utfyllende om hva budsjettet inneholder på: SIFOs egen hjemmeside