Hvilke inntekter skal det tas hensyn til?

Reisekostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter størrelsen på inntektene, de må derfor selv bidra med inntektsopplysninger.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ved beregningen av foreldrenes inntekter skal det, om ikke annet blir avtalt, benyttes det samme inntektsbegrepet som ved fastsettelse av barnebidrag etter de nye barnebidragsreglene.

Har dere blitt enige om en annen størrelse på bidraget, vil det være naturlig å basere seg på de inntektene som er lagt til grunn der.

Slik finner du inntekten: Inntekten er lik personinntekten din, inkludert dine positive netto kapitalinntekter over 10. 000 kroner per år.

Der bostedsforelderen mottar utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg eller kontantstøtte, skal dette legges til vedkommendes inntekt. Det samme gjelder den fastsatte fordelen av fradrag i skatteklasse 2.

Selvstendig næringsdrivende?
Er en av foreldrene selvstendig næringsdrivende skal kapitalinntektsdelen fra næringsinntekten medregnes i kapitalinntekten. Kapitalinntektsdelen er næringsinntekt minus utregnet personinntekt, underskudd i næring i inntektsåret, fremført underskudd fra tidligere år og godtgjøring for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap.

Annen fordeling

Hvis en av foreldrene mener at det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, kan spørsmålet om en annen fordeling av reisekostnadene bringes inn for fylkesmannen eller domstolen til avgjørelse.

For at fylkesmannen skal kunne avgjøre saken, må begge foreldrene være enige om administrativ behandling. Hvis barnet er over 15 år, kan fylkesmannen likevel behandle saken dersom bare en av foreldrene ønsker det. Fylkesmannens avgjørelse kan klages inn for Barne- og familiedepartementet.

Foreldrene kan også velge å bringe spørsmålet inn for retten til avgjørelse.