Hva omfattes av lønnsgarantien?

Hva omfattes av lønnsgarantien?

  Hvilke krav er sikret gjennom lønnsgarantien?

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder. "Annet arbeidsvederlag" kan for eksempel være akkordoppgjør, provisjon eller overtidsgodtgjøring.

  • Feriepenger for inntil 30 måneder

  • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder

  • Renter av udekkede lønnskrav, og inndrivelseskostnader

  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder

  • Rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæring

  Hva faller utenom lønnsgarantien?

  Krav om dekning av utgifter, for eksempel til bil og diett, omfattes ikke.
  Som hovedregel omfatter heller ikke garantien:

  • Lønnskrav som har forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen. (Fristdagen er som regel dagen da skifteretten mottok den konkursbegjæringen som førte til at det ble åpnet konkurs.)

  • Feriepenger opptjent tidligere enn 24 måneder før fristdagen. Unntaket gjelder ikke dersom feriepengene forfalt til betaling senere enn 4 måneder før fristdagen

  • Lønn og feriepenger opptjent hos konkursdebitor, men som en ny innehaver av virksomheten er ansvarlig for. Unntaket gjelder hvis virksomheten ble overdratt før konkursåpning, og du fortsatte arbeidsforholdet hos den nye innehaveren

  Du kan få dekket eldre krav


  Hvis dine krav om lønn og feriepenger er opptjent eller forfalt for lang tid tilbake til å kunne dekkes etter hovedregelen, kan kravene likevel dekkes hvis du uten ugrunnet opphold etter forfall har forsøkt å inndrive kravene, eller tatt skritt som nevnt i konkursloven § 63 for å få åpnet konkurs. Da må du imidlertid passe på å være raskt ute.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Begrensninger i ordningen

  Annen inntekt i søknadsperioden som kommer i stedet for inntekt hos tidligere arbeidsgiver, trekkes fra i søknaden.

  Utbetaling fra garantien er begrenset til tre ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. (Per 1/5-99 var begrensningen på kroner 140.850,-).

  Rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæringen kommer i tillegg.
  Dersom du har fått forskuttert dagpenger, trekkes disse fra ved utbetalingen fra boet.

  Du må melde deg som arbeidssøkende

  Dersom du ikke er i arbeid etter konkursåpning, er det et vilkår at du innen 14 dager etter konkursåpning har meldt deg hos arbeidsformidlingen som arbeidssøker. Du må stå tilmeldt arbeidsformidlingen i hele søknadsperioden.

  Hvordan søke om lønnsgaranti?


  Du får søknadsblankett ("Melding av lønnskrav m.v. til konkursboet") hos Arbeidstilsynet eller hos bostyrer. Den lokale skifteretten kan opplyse om hvem som er bostyrer, og bostyrer kan hjelpe deg å fylle ut blanketten.

  Send blanketten til bostyreren. Pass på at du overholder fristen skifteretten har satt for å melde krav i konkursboet.

  Hvis kravene dekkes, får bostyrer overført pengene, som så utbetales til deg. Før utbetaling skal bostyrer foreta pliktige trekk, for eksempel skatt.

  Hvis du ikke får dekket kravene dine, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt avslaget.

  Mer informasjon finnes på Arbeidstilsynets nettsted!