Hva når barnet er sykt?

Arbeidstagere som har rett til sykepenger ved egen sykdom, har også rett til omsorgspenger når barnet er sykt. Omsorgspenger ved barns sykdom beregnes etter samme regler som når du selv er syk.

Vilkåret er at du har den daglige omsorgen for barnet, og at fraværet er nødvendig for å gi det syke barnet tilsyn og pleie.

Fraværet fra jobben vil også bli regnet som nødvendig hvis barnet er innlagt på sykehus, og en eller begge foreldrene følger med.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, men kan utvides til og med 16 års alderen.

Utvidelsen forutsetter kronisk sykdom eller funksjonshemning, og godkjenning fra Trygdekontoret.

Er dagmammaen syk? Husk at du også har rett til omsorgspenger hvis den som har det daglige tilsynet med barnet, er syk.

Egenmelding eller legeerklæring?

Du kan være borte fra arbeidet i opptil tre kalenderdager uten å legge fram legeerklæring om barnets eller barnepassers sykdom. Men du må gi melding til arbeidsgiveren din innen arbeidstidens slutt første fraværsdag.

Fra og med fjerde kalenderdag kan arbeidsgiveren kreve at du legger fram en erklæring fra lege som bekrefter at barnet eller barnepasser er syk.

Hvor mange dager har du/dere rett til omsorgspenger?

Dersom dere er to foreldre om omsorgen, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 10 dager per kalenderår.

Har dere omsorgen for mer enn to barn, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 15 dager per kalenderår. Har dere et barn som har en kronisk sykdom eller er funksjonshemmet, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 20 dager pr kalenderår.

Aleneforeldre:
Dersom du er alene om omsorgen har du rett til omsorgspenger i opptil 20 dager per kalenderår. Har du omsorgen for mer enn to barn, har du rett til omsorgspenger i opptil 30 dager per kalenderår.

Har du et barn som har en kronisk sykdom eller er funksjonshemmet, har du rett til omsorgspenger i opptil 40 dager per kalenderår.

Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene (20, 30 eller 40) fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Betingelsen er at dere gir Trygdekontoret en skriftlig erklæring om fordelingen.

Hvor mye får du, og hvem betaler?

Omsorgspengene beregnes etter de samme regler som gjelder når du selv er syk.

Omsorgspengene utbetales av din arbeidsgiver. Men han kan kreve refusjon av Trygdekontoret for omsorgspenger som er utbetalt ut over 10 dager i løpet av et kalenderår.