Hva menes med ny fast bolig?

Pengene må altså brukes til å dekke kostnader til erverv av ny fast bolig. Det samme gjelder renter på slike innskudd påløpt frem til og med det inntektsåret skattyteren fyller 33 år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Med ny fast bolig menes bolig som er ervervet og tilflyttet etter at avtale om sparing ble inngått.

Det er uten betydning hvordan du har blitt eier av boligen, for eksempel vil du kunne bruke BSU-beløpet til å kjøpe ut andre arvinger av arvet eiendom.

Det samme gjelder bolig som er tilflyttet før dette tidspunktet, men hvor skattyter senere får eiendomsretten til boligen, for eksempel ved omdannelse til eierseksjon, eller ved kjøp av leiet bolig. Et annet eksempel er hvis du som samboer kjøper deg inn i en bolig som den andre samboeren eier.

Som kostnad til erverv av bolig regnes også kjøpesum for nødvendig tomt, og utbetaling på nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Også betaling av renter, og avdrag på lån til bolig, eller nødvendig aksje, andel eller obligasjon omfattes.

NB: Et viktig unntak er at påkostning eller vedlikehold av eksisterende bolig ikke anses som kostnad til erverv av bolig. Du kan heller ikke bruke BSU-midlene til å betale arveavgift for bolig du arver.

Dersom du på grunn av ditt arbeid, eller av helsemessige eller lignende grunner, som du ikke kjente til - eller burde kjenne til på ervervstidspunktet, er forhindret fra å bruke boligen, anses boligen likevel ervervet til eget bruk, og du kan bruke BSU-pengene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når har du brutt BSU-vilkårene?

  • Ved uttak av innbetalt sparebeløp eller renter påløpt frem til og med det året skattyter fyller 33 år, til annet formål enn erverv av bolig
  • Dersom du skulle dø uten å ha benyttet pengene, regnes dette som kontraktsbrudd, og midlene kommer til beskatning. Er du gift kan imidlertid ektefellen din overta kontoen, uten at det anses som brudd.
i tillegg anses vilkårene brutt dersom
  • deler av sparebeløpet overstiger boligens kostpris ved ervervet.

Du har ikke brutt vilkårene dersom:
  • Du tar ut årets innbetalte sparebeløp senest 31. desember i inntektsåret,
  • du tar ut renter som har påløpt etter det inntektsåret skattyter fyller 33 år,
  • gjenlevende ektefelle overtar kontrakten. Har den gjenlevende en egen BSU-konto, skal sparemidlene overføres til denne. Overstiger sparebeløpet kr 100.000 ved overføringen kan det ikke spares mer under ordningen. Maksimalgrensene for skattefradrag gjelder altså som for en sparer, og den gjenlevende får ikke dobbelt skattefradrag selv om avdøde hadde fylt opp årets innskudd før vedkommende døde.
  • Sparebeløpet kan også overdras i sin helhet til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse, og du slipper også tilbakebetale skattefordelen dersom
  • du går konkurs og midlene anvendes til dekning av kreditorene.