Hva koster helseforsikringene?

DinSide har sett på priser og betingelser for helseforsikringene som tilbys i Norge. Før du selv gjør deg opp en mening om pris og betingelser bør du lese vår tidligere publiserte artikkel som klargjør begrepene og de forskjellige gruppene av helseforsikringer.

Helseforsikringer kan grovt deles inn i fire hovedgrupper. DinSide har innhentet priser og betingelser for produkter innen alle gruppene. Vi ser først på "Supplerende helseforsikringer (Top-Up)". Forsikringen gir den forsikrede kompensasjon, refusjon eller utbetaling for utgifter som ikke det offentlige helsesystemet dekker i det enkelte land. I øyeblikket er Norsk Helseforsikring alene om et slikt produkt.

Pris Norsk Helseforsikring "supplement til folketrygden"
 Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 8
Forsikringssum30.000,-150.000,-(kun en forsikring som gir rett til skifte mellom Gruppe 1 og 2)
Pris138,- per måned348,- per måned34,- per måned
(Prisene gjelder for 1999)
  I tillegg til utgifter som ikke dekkes av det offentlige dekker forsikringen løpende utgifter til:
 • Inntil 60% av legetjenester

 • 30-60% av tannlegebehandling

 • mellom 25% og 100% av medisiner på blå resept

 • Utgifter til optikk

 • Mellom 20% og 50% av utgifter til fysioterapi/kiropraktor

 • 60% av akupunktur utført av lege

 • Inntil 85% av utgifter ved operasjoner ved innleggelse og poliklinisk behandling

 • 100% av årskontroll hos lege/tannlege

 • dekker utgifter til forebyggende og løpende medisiner

 • barn er forsikret gratis
Betingelser
En av styrkene med forsikringen er at når den først er tegnet gjelder den livet ut - eller så lenge du vil. Det er imidlertid strenge vilkår for å tegne forsikringen. Har du idag et kontinuerlig forbruk av medisiner eller du har gjennomgått behandling kan selskapet nekte å tegne deg som kunde.

Gruppe 2: Hovedhelseforsikring

Hovedhelseforsikring velger vi å se bort fra da ingen norske selskap tilbyr dette. Forsikringen er heller ikke særlig aktuell i Norge.

Gruppe 3 Hovedsykehusinnleggelse/operasjonsforsikring "Principal hospital insurance")

Denne forsikringen dekker i hovedsak sykehusbehandling som for eksempel planlagte operasjoner, akutte innleggelser og operasjoner/opphold på intensivavdeling. I øyeblikket er det kun to produkter som tilbys privatpersoner i Norge. Det er Norsk Helseforsikrings "Internasjonale Hospital- og sykehusforsikring" og Storebrands "Behandlingsavtale" og "Operasjonsforsikring"

Storebrand BehandlingsAvtale kan normalt kjøpes av alle fra 14 til 59 år. Du kan beholde forsikringen frem til du er 67 år. Prisen varierer med alder og kjønn.

Detaljert prisliste Storebrand BehandlingsAvtale
AlderFull avtaleRedusert avtale
0-14192,-148,-
15-19267,-206,-
20-24270,-208,-
25-29270,-208,-
30-34295,-227,-
35-39344,-265,-
40-44382,-294,-
45-49455,-350,-
50-54557,-429,-
50-59691,-532,-
60-64888,-683,-
65-691.188,-914,-
70-991.534,-1.180,-
tillegg for ekstraforsikringene reisesykeforsikring og sykepenger-forsikring
  Forsikringen dekker ikke utgifter til:
 • Akuttmedisinsk behandling

 • Eksperimentell eller alternativ behandling
  (akupunktur, homeopati o.l.)

 • Behandling ved psykisk sykdom

 • Kjøp av medisiner, tannlegebehandling,
  synstester og briller

 • Behandling ved graviditet/fødsel, barnløshet,
  prevensjon eller kjønnsskifte

 • Konsultasjon hos allmennlege eller spesialist i
  allmennmedisin

 • Helsesjekk, vaksinasjon og rekonvalesens
  (opphold på bad, kuranstalt o.l)

 • Kosmetisk behandling eller behandling ved
  vektregulering og dietter

 • Behandling som følge av deltakelse i krig eller i
  væpnede styrker

 • Behandling av rusmiddel- og
  medikamentavhengighet
Spesielt om operasjonsforsikring
Operasjonsforsikring omfatter kirurgiske inngrep som koster mer enn 4.537 kroner. Forsikringen gir erstatning ved operasjoner som blir utført på offentlige eller private sykehus hvor det er naturlig at slike inngrep foretas.

Noen operasjoner som er unntatt fra forsikringen
Forsikringen dekker ikke sykdom og plager som var kjent da forsikringsavtalen ble inngått, eller som viste symptomer umiddelbart etterpå (3 måneder). Formålet med Operasjonsforsikring er at du skal kunne velge når du må gjennomgå en nødvendig operasjon. Ved en operasjon i forbindelse med en ulykke eller annen akutt situasjon, kan du ikke velge. Operasjonsforsikring dekker derfor ikke operasjoner som er en følge av slike akutte situasjoner. Operasjoner som er knyttet til graviditet og fødsel, blir heller ikke dekket av denne forsikringen. Det samme gjelder kosmetiske operasjoner som ikke vurderes å være medisinsk nødvendige.

Operasjonsforsikring: dekning i Storebrand
Utbetaling
Grå stær10.000,-
Åreknuter10.000,-
Livmor-/livmorhalsutskrapning20.000,-
Fjerning av del av bryst30.000,-
Operasjon på hjertepulsårer og andre pulsårer100.000,-
Innsetting av hjerteklaffer200.000,-
Hjertetranplantasjon500.000,-
summen som utbetales er avhengig av operasjonens omfang

Gruppe 4 Kritisk sykdom

Kritisk sykdom er den minst omfattende forsikrinegn av de fire gruppene av helseforsikring. Den er ment å gi utbetaling når en av diagnosene som forsikringen gjelder for rammer forsikrede. Et av hovedpoengene med kritisk sykdom er å uforbeholdent gi forsikringstaker en utbetaling kort tid etter at diagnosen er stilt - penger som du selv velger å bruke akkurat som du vil. Dersom du for eksempel får beskjed om at du har en alvorlig kreftsykdom, så får du utbetalt forsikringssummen mens du ennå kan nyte godt av den. Vanlig norsk livsforsikring gir som regel utbetaling først etter at du har vært ufør i minst to år.

Vi har undersøkt to produkter til Storebrand og Gjensidige.

Kritisk Sykdom - Storebrand
Forsikringssummen velger du selv, fra kr. 100.000 til kr. 1.700.000,-. Du må være alminnelig frisk og mellom 14 og 59 år for tegne denne forsikringen og du kan beholde forsikringen til du er 67 år.
Utbetaling skjer dersom du er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste for transplantasjon.

  Følgende sykdommer gir utbetaling:
 • Hjerteinfarkt

 • Hjerneslag

 • Kreft

 • Multippel Sklerose, MS

 • Transplantasjon av hjerte, lunge, nyrer, lever eller benmarg

 • Hjerteoperasjon / angioplastikk
I Storebrand betaler derfor røykere 50 % mer for Kritisk Sykdom-forsikring enn ikke-røykere. DinSide har ennå ikke fått oppgitt priser for dette produktet.

Kritisk Sykdom - Gjensidige
Kritisk Sykdom i Gjensidige kan tegnes alene eller sammen med andre forsikringer i selskapet. dette gir deg rabatt på prisene som vist under. Forsikringen gir en éngangsutbetaling hvis forsikrede er i live 30 dager etter at det stilles en av en av følgende diagnoser ved alvorlige sykdommer:

 • Hjerteinfarkt

 • Hjertekrampe (angina pectoris)

 • Hjerneslag

 • Hjernesvulst

 • Alvorlige kreftsykdommer

 • Multippel sklerose (MS)

 • Organtransplantasjon (hjerte,lunge,nyre,lever,benmarg)

 • Varig lammelse som skyldes sykdom

 • Nyresvikt som krever varig dialyse
 • Kritisk sykdom Gjensidige
  Etableringskostnad500,-
  Årsgebyr240,-
  Premie (dekning 200.000,-)
  Mann 25 år444,-
  Mann 30 år536,-
  Mann 35 år722
  Mann 40 år898,-
  Mann 45 år1.284,-
  Mann 50 år1,664,-
  Mann 55 år2.466,-
  (50% premietillegg for røykere)