Foto: t
Foto: tVis mer

Hva inneholder vandelsattesten?

Det finnes to typer politiattester, en "vanlig" og en "uttømmende". I den uttømmende finnes absolutt alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd - uansett hvor lenge siden disse er begått. I den vanlige politiattesten slettes stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle.

Lovene gir detaljerte beskrivelser av hva som skal stå og hva som ikke skal stå i politiattester, eller vandelsattester som de blir kalt på folkemunne. Utgangspunktet for attestene er strafferegisteret og bøteregisteret. Men hvilke opplysninger finnes så her?

Strafferegisteret:

inneholder samtlige opplysninger om dommer, vedtatte forelegg og andre avgjørelser som går ut på:

1. Frihetsstraff, samfunnstjeneste, rettighetstap eller utsettelse med å idømme straff.
2. Bot for forbrytelse.
3. Sikring, forvaring eller anbringelse i arbeidshus.
4. Betinget påtaleunnlatelse

Strafferegisteret inneholder også opplysninger om dommer på anbringelse i arbeidsskole, i tvangsarbeid eller på kursted.
(Fullstendige detaljer om hva strafferegisteret inneholder finner du i paragrafene to til og med fem i Forskrifter om strafferegistrering)

Bøteregisteret:

inneholder opplysninger om:

1. Samtlige bøter ilagt ved forelegg (ikke forenklede forelegg) eller dom.
2. Påtaleunnlatelse i forseelsessaker.

Hva kommer med i attesten?

En uttømmende vandelsattest inneholder absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret.

Loven gir en rekke "tidsfrister" for hva en vanlig politiattest kan inneholde. En tommelfingerregel for hva som ikke skal med i en vanlig politiattest er: bøter eldre enn to år, betingede og ubetingede dommer eldre enn fem år. Dersom den ubetingede dommen var på mer enn seks måneder gjelder en 10-årsfrist.

I Lov om strafferegistrering finner vi de fullstendige opplysninger om hva som normalt ikke skal med i en vanlig politiattest:

1. Påtaleunnlatelse for forseelse, ubetinget påtaleunnlatelse for forbrytelse eller overføring av straffesak til megling i konfliktråd.

2. Dom på militær arrest.

3. Bot for forseelse, med mindre den etter politiets skjønn kan være av betydning for formålet med attesten og ikke er eldre enn 2 år regnet fra dommen eller vedtagelsen av forelegget.

4. Bot for forbrytelse etter dom som er avsagt eller forelegg som er vedtatt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.

5. Betinget påtaleunnlatelse for forbrytelse når påtaleunnlatelsen er meddelt eller dommen er avsagt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.

6. Betinget dom når dommen er avsagt mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på sikring når dommen ikke har medført anbringelse i anstalt og sikringstiden er utløpt, samt dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen ikke har vært brukt.

7. Dom på ubetinget fengsel inntil 6 måneder, ungdomsfengsel eller arbeidsskole når den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder for dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen har vært brukt. Det samme gjelder også dom på samfunnstjeneste der den subsidiære fengselsstraffen er inntil 6 måneder, og samfunnstjenesten er utført mer enn 5 år før attesten blir utstedt.

8. Dom på tidsbestemt rettighetstap såfremt dommen er avsagt mer enn 10 år før attesten blir utstedt.

9. Dom på ubetinget fengsel over 6 måneder eller forvaring såfremt den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 10 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på samfunnstjeneste der den subsidiære straffen er over 6 måneder, og samfunnstjenesten er utført mer enn 10 år før attesten blir utstedt.

10. Dom på sikring som har medført anbringelse i anstalt, såfremt det er gått mer enn 10 år siden sikringstiden utløp.

11. Strafferettslige reaksjoner ilagt foretak, jf straffeloven § 48 a.

Når det ikke foreligger endelig dom eller vedtatt forelegg, eller en sak er besluttet gjenopptatt og ennå ikke avgjort, skal det i attesten gjøres oppmerksom på dette. I tillegg kan justisdepartementet i spesielle tilfeller bestemme at flere eller færre opplysninger skal tas med i politiattest.

Men det finnes unntak

Når politiet uttaler seg om en person antas skikket til eller bør ha adgang til å utøve en virksomhet, kan det allikevel bygge sin uttalelse på forholdene nevnt over. Det samme gjelder i de tilfeller der politiet gir opplysninger for å forebygge eller oppklare lovovertredelser, eller for å forhindre at en virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.

I tillegg sier loven at:

"- i særlige tilfelle kan departementet bestemme at flere eller færre avgjørelser enn bestemt i denne paragraf skal tas med".

Ønsker du å vite mer om hvem som kan kreve politiattest bør du lese artikkelen "Hvem får se din politimappe?". Den kommer snart!

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.