Hva gjør Banklovkommisjonen?

Banklovkommisjonen: Opprettet ved kgl. res. 6 april 1990

Banklovkommisjonen skal gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon. Kommisjonen skal fremlegge utkast til lovregler om betalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Videre skal den fremlegge et utkast til generell lovgivning om bankavtaler. Utvalget har avgitt tre delutredninger, NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag , NOU 1995:25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner samt NOU 1996:24 Betalingssystemer mv.

Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 1998

Leder: Erling Chr. Selvig