Hva består de av? Hva er de?


Pengemarkedsfondenes innhold

Et pengemarkedsfond kjøper rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner, der lånene står til forfall om kort tid. Dette gjør at risikoen betraktes av mange som svært lav, og fondet svinger relativt lite i verdi.

Obligasjonsfond

Fra Agnes Bergos "Personlig økonomi for finansielle rådgivere" (2005) sakser vi: En obligasjon er det samme som et lån. Obligasjonsfond låner penger langsiktig ut til staten, kommuner, institusjoner og bedrifter.

Kunden kan tjene på obligasjonene på to måter: Først ved at låntaker betaler en rente på lånebeløpet, dernest ved at obligasjonene stiger i kurs. Siden obligasjonslån i sin natur er langsiktige, og lang rente over tid normalt vil være høyere enn kort rente, vil renten i et obligasjonsfond vanligvis være høyere enn renten på bankinnskudd.

Kursutviklingen på obligasjoner er avhengig av utviklingen i rente-markedet. Hvis det generelle rentenivået går opp, vil verdien av de underliggende lånene i obligasjonsfondet gå ned. Da kan obligasjonene gi et kurstap. Det motsatte gjelder når det generelle rentenivået faller. Da vil verdien av de underliggende lånene i obligasjonsfondet stige. Hvis den lange renten faller mer enn markedet tror, vil obligasjonene kunne gi en kursgevinst.