Høyre

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta.

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. ” Høyre vil styrke det private eierskapet. Private eiere som deltar aktivt i bedriftenes daglige liv, og industrielle investorer som setter egne midler i næringsprosjekter, vil ivareta investeringer på en bedre måte enn offentlige myndigheter. Høyre vil bygge statens eierskap i næringslivet kraftig ned. I selskaper hvor staten fortsatt har eierinteresser, vil Høyre skille mellom statens rolle som eier, og statens rolle som regulerings- og kontrollmyndighet.”

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. ” For å stimulere foretaksomhet og innsatsvilje vil Høyre senke skattene. Høyre vil redusere beskatningen av arbeidsinntekt gjennom økt bunnfradrag, hevet innslagspunkt på toppskatten, og lavere marginalskatt. Høyre vil også øke frikortgrensen, noe som særlig vil komme ungdom til gode.”

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned. ”Valgfriheten, kreativiteten og effektiviteten i det nye arbeidslivet må ikke begrenses av rigide krav og paragrafrytteri. Begrensningene i frivillig overtid og forbudet mot midlertidige ansettelser må fjernes.”

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. ” Høyre vil forbedre skattereglene for ansatteopsjoner. Istedenfor høye faste lønninger velger mange bedrifter å tilby medeierskap i form av aksjer eller opsjoner. Høyre vil fjerne dobbeltbeskatningen av aksjeutbytte.”

Artikkelen fortsetter under annonsen

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell. ” Høyre vil fjerne fordelsbeskatningen av boliger i løpet av perioden.”

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. ” For å stimulere foretaksomhet og innsatsvilje vil Høyre senke skattene…Norge trenger mer nyskapning og må bli et mer attraktivt land for investeringer. De verdier bedriftene skaper, er grunnlaget for samfunnets velstand…Høyre vil fjerne investeringsavgiften.”

8: Du stiller deg positiv til momsreformen. ” Høyre vil fjerne de verste og mest urimelige utslagene av momsreformen. Det gjelder bl.a. forskjellsbehandlingen av ulike alternative behandlingsformer i helsevesenet, gi frivillige organisasjoner kompensasjon for merverdiavgift på tjenester samt å frita kjøreskoler for merverdiavgift.”

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. ” Høyre vil endre privatskoleloven slik at alle som ønsker det, og som oppfyller fastsatte krav, kan få starte friskole, basert på prinsippet om at pengene følger eleven.”

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte. ” Høyre er tilhenger av et fritt boligmarked…Det vil hverken være god sosialpolitikk eller god ressursbruk å subsidiere eller regulere prisen på alminnelige utleieboliger.”

11: Kontantstøtten bør avskaffes. ” Høyre vil videreføre ordningen med kontantstøtte til småbarnsforeldre som ikke benytter seg av en offentlig subsidiert barnehageplass. For Høyre er det viktig at kontantstøtten bidrar til å sikre foreldrenes frihet til å velge mellom flere omsorgstilbud.”

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. ” Den offentlige støtten til barnehagene samles i en stykkpris som følger barna til den barnehagen foreldrene velger, uavhengig av om denne er privat eller kommunal. Dette vil føre til økt utbygging av barnehageplasser i privat regi, og gi et mer variert og mangfoldig tilbud i tråd med familienes behov.”

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet. ” Høyre ser på ekteskapet som en viktig verdibærende institusjon, men respekterer den enkeltes valg av samlivsform.”

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. ” Høyre vil reformere offentlig tjenesteproduksjon ved å skille mellom bestiller og utfører av tjenestene. Det offentlige skal fortsatt ha ansvaret for bestillerrollen, mens vi vil slippe til private når det gjelder utførelsen av tjenesten.”

15: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. ” Høyre vil overføre ansvaret for sykehusene til staten. I dagens system er ansvaret for sykehussektoren delt mellom fylkeskommunene og staten. Det gir uklare ansvarsforhold og spill mellom forvaltningsnivåene. Pasientene er best tjent med at ansvaret for sykehusene entydig plasseres hos Storting og Regjering.”

16: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag. "Høyre ønsker mer individuell avlønning i offentlig sektor. Lønn må være et virkemiddel for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft også for offentlige arbeidsgivere. Organiserte og uorganiserte arbeidstakere må være likestilt i alle deler av arbeidslivet."

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær. ” Høyres sosialpolitikk innebærer ikke bare å mekanisk utbetale sosialhjelp eller trygd. En velferdsstat som gjør folk til permanente klienter, er mislykket. Høyres sosialpolitikk er å sette den enkelte i stand til å bli selvhjulpen og uavhengig av offentlig hjelp. Mennesker som har falt utenfor, skal hjelpes til igjen å ta del i samfunnet ut fra sine evner og ferdigheter.”

18: Sykelønnsordningen bør strammes inn. ” Høyre vil bremse utgiftsveksten i Folketrygden bl.a. ved å innføre egenandel i sykelønnsordningen. Egenandel innføres ikke ved egne barns sykdom.”

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten. ” Høyre vil styrke politiet. Innbyggerne har rett til å vente at politiet kan ta imot en anmeldelse og gjøre noe med den.” Også: ” Høyre vil frita polititjenestemennene for oppgaver som politiet strengt tatt ikke behøver å gjøre. Slike oppgaver omfatter blant annet fangetransport, arrestforvaring, kontortjenester og vaktoppgaver.”

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. ” Høyre mener at det ved mange forbrytelser er dårlig samsvar mellom forbrytelsens alvor og straffereaksjonen. Det virker urimelig i forhold til folks rettsfølelse når grov vold straffes mildere enn mer "uskyldige" forbrytelser…Alvorlige forbrytelser som sedelighetskriminalitet, voldskriminalitet og alvorlig narkotikakriminalitet skal medføre fengselsstraff og ikke samfunnstjeneste…Høyre vil avskaffe automatikken i prøveløslatelser. Brudd på prøvetidsvilkår skal gi full soning for gamle forhold, i tillegg til ny utmålt straff.”

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge. ” Norsk varetektsordning skal være i samsvar med internasjonale konvensjoner.”

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres. ” Høyre mener at et sterkt forsvar er nødvendig for å sikre Norges interesser og den beste garanti for vår nasjonale sikkerhet. Suverenitetshevdelse og overvåkning av egne områder, evne til forsvar av landet og bidrag til internasjonale operasjoner er viktige oppgaver for Forsvaret.”

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. ” Norges forsvar og sikkerhet vil også i fremtiden være forankret i NATO.”

24: Privatbilismen bør begrenses. ” Høyre vil ha en sterkere satsing på samferdsel som kan øke effektiviteten og konkurransekraften i norsk næringsliv. Høyre vil derfor øke bevilgningene til veiinvesteringer betydelig.”

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder. ” Høyre vil redusere den samlete avgiftsbelastningen på kjøretøy.”

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. ” Høyre går sterkt imot forslaget fra flertallet i samferdselskomiteen, som i innstillingen til norsk vei- og veitrafikkplan foreslår et system med veiprising.”

27: Det bør bli mer ulv i Norge. "Rovdyrforvaltningen er en avveining av hensynet til biologisk mangfold og hensynet til husdyrhold og dyrevern. Høyre vil kombinere målsettingen om levedyktige rovdyrstammer med aktive utmarksnæringer. For å sikre at begge hensyn ivaretas, mener Høyre det er nødvendig med en ny og helhetlig gjennomgang av rovdyrpolitikken. Det må fortsatt gis anledning til å ta ut skadedyr."

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. ” Høyre vil derfor åpne for innenlandsk bruk av naturgass til bl.a. kraftproduksjon for å erstatte mer forurensende energikilder. Gasskraftverk må betale for sine klimagassutslipp gjennom å kjøpe utslippskvoter når det nasjonale og internasjonale kvotesystemet er på plass.”

29: Norge bør bli medlem av EU. ”Det er bare ved medlemskap i EU at Norge kan ha innflytelse på lovgivningen.”

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. ” Det må legges vekt på at bistanden fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter. Videre bør Norge stille krav om at land som mottar norsk bistand selv fører en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling, og prioriterer fattigdomsbekjempelse gjennom å satse på grunnleggende utdanning og helse.”

31: Du stiller deg positiv til homofile prester.

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. ” Fylkeskommunen nedlegges, og de fleste oppgavene overføres til kommunene.”

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner. ” Høyre ønsker mer effektive primærkommuner gjennom kommunesammenslåing eller et mer forpliktende kommunalt samarbeid. Det må derfor stimuleres til at kommuner finner det tjenlig å slå seg sammen.”

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. ” Selektiv næringsstøtte til bedrifter og bransjer bør derfor avvikles til fordel for bedre rammebetingelser for all næringsvirksomhet.”

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. ” Landbrukspolitikken må utformes slik at den samlede støtten til landbruket kan reduseres. Selektiv næringsstøtte til bedrifter og bransjer bør derfor avvikles til fordel for bedre rammebetingelser for all næringsvirksomhet.”

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys. ”For norsk landbruk bør produksjon av trygg og ren mat betraktes og utnyttes som et konkurransefortrinn. Det bør være et system for merking av matvarer hvor forbrukerne informeres om hvor varen er produsert og hvilke tilsetningsstoffer den inneholder. ”

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. ”For å sikre forbrukerne lave matvarepriser mener Høyre at importvernet og markedsreguleringen bør nedtrappes.”

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. ” Partnerskap bygger på de samme verdier som ekteskap; vilje til gjensidige forpliktelser. For Høyre er det viktigste en trygg ramme rundt barns oppvekst, enten dette skjer i det tradisjonelle ekteskapet, i samvær med bare én av foreldrene eller i andre samlivsformer.”

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera. ” Høyre fastholdt sin støtte til Vestbanen og Arbeiderpartiet gikk igjen inn for Bjørvika.”

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år.

42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål). "Høyre vil gjøre den skriftlige sidemålsundervisninga valgfri".

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. ” Høyre vil øke tilgangen på arbeidskraft fra flere kilder…Åpne for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området.”