Hjelp til selvangivelsen

Skattebetalerforeningens advokat Gry Nilsen svarte på spørsmål om skatt og selvangivelsen.

<i>Foto: Bo Mathiesen / Per Ervland</i>
Foto: Bo Mathiesen / Per ErvlandVis mer

Same procedure as last year

Vi har nådd midten av april, og slutten av måneden - og dermed fristen for levering av selvangivelsen for ordinære lønnstakere og pensjonister - er nær. Faretruende nær, vil nok noen mene.

Det er nemlig ikke slik at forhåndsutfylt betyr ferdigutfylt. Du er selv pliktig å sjekke at alle opplysninger om din økonomi er inkludert - og stemmer.

Les og lær: De viktigste postene du må sjekke

Gangen videre

Selvangivelsene ble sendt ut før påske. Har du aksjer eller grunnfondsbevis blir disse sendt ut separat denne uken, grunnet en glipp hos Skatteetaten.

Fristen for innlevering av selvangivelsen, med eller uten endringer og tilleggsopplysninger, er 30. april. Leverer du senere enn fristen, kan du miste klageretten din, dersom du skulle være uenig i noen av opplysningene.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Reisefradag

Innsendt av Andreas H
09.04.2007 19:31
Pga. dårlige bussforbindelser til/fra arbeidsplass sparer jeg to timer hver dag ved bruk av egen bil.
Hva kan jeg trekke fra? Lengste vei og bompenger?
Reisefradraget er 1,40 kroner per km uansett om du tar buss eller kjøre bil. Hvis du sparer 2 timer hver dag ved å bruke bil fremfor buss kan du i tillegg kreve fradrag for bompenger og evt ferjeutgifter. Distansen du bruker er normalt korteste veistrekning.

Egenandelen er 12.800 kroner.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Samboere; skattefradrag

Innsendt av Tvillingjente
11.04.2007 06:20
Min samboer og jeg kjøpte felles bolig i 2006. Vi er begge oppført med en halvpart av eiendommen hver på selvangivelsen, men hele lånet har kommet på ham. Det korrekte skal være at vi skal stå med halvparten av lånet hver slik at begge får likt fradrag av gjeldsrenter. Holder det at begge påfører hverandres fødsels- og personnummer i selvangivelsen og skriver en linje om at det lånet skal stå med 50 % på hver, eller må man legge ved full samboeravtale på dette ved begges selvangivelser?
Ja lånet skal stå med en halvpart på hver hvis dere er ansvarlig for en halvpart hver. Gjør akkurat slik du har beskrevet - det er ikke nødvendig å legge ved samboerkontrakt. Hvis ligningskontoret av en eller annen grunn ønsker å se samboerkontrakten vil dere få brev om det.

Vennlig hilsen
Gry i Skattebetalerforeningen

Aksjer i gave

Innsendt av Steve
11.04.2007 06:39
Hei.
Jeg fikk aksjer i en familiebedrift av mine foreldre som forskudd på arv, disse er verdt 100.000 kroner, må jeg føre opp dette i selvangivelsen, og evt. skatte for dette?
Det er ikke vanlig skatt på gaver, men du må føre det opp i selvangivelsen. Når du har mottatt gave skal du sende inn et gaveskjema til Skattefogden i fylket.Aksjene er en del av formuen din, og får du utbytte kan det hende du må betale av skatt av det. Ligningsverdien og eventuelt skattepliktig utbytte skal du normalt finne i det aksjeskjemaet (RF-1088) som du får tilsendt i disse dager

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Flytting

Innsendt av Trygve
11.04.2007 07:10
Hei. Kan jeg trekke fra flytteutgifter i forbindelse med flytting til ny jobb i annen by?
Alle flytteutgifter ved bytte av jobb er i utgangspunktet fradragsberettigede, men dette er utgifter som omfattes av minstefradraget. Hvis flytteutgiftene og andre arbeidsrelaterte utgifter overstiger minstefradraget (61.100 kroner for 2006), får du i stedet fradrag for de faktiske utgiftene.
Fradragsretten omfatter blant annet utgifter til:

- Reise for deg selv og resten av husstanden. Har du brukt egen bil, er fradraget 3 kroner per kilometer
- Flytting av innbo og løsøre, blant annet utgifter til pakking, emballasje, lagerleie, egen forsikring av blant annet innbo under transport og lagring
- Renhold og opprydding
- Karantenekostnader for kjæledyr
- Kostnader til montering av oppvaskmaskin osv. i den nye boligen
- Telefoner og reise i forbindelse med konferanser om den nye stillingen

Flyttekostnadene må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres på annen måte.

NB: I og med at fradraget for flytteutgifter trer i stedet for minstefradraget som du ville fått uansett, er det svært lønnsomt å forhandle med arbeidsgiver om å få dekket utgiftene i stedet. Dekningen fra arbeidsgiver er skattefri.Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Skatteklasse 2?

Innsendt av Oalagman
11.04.2007 07:56
Hei,
Vi er et ektepar som giftet oss i juli 2006. Min kone er student og hadde bare sommerjobb sist år og tjente derfor ca 65 000kr. Jeg tjente ca 300 000. Av fradrag utenom de vanlige, hadde min kone ca 7 500kr og jeg ca 47 000kr + at jeg sparte i BSU (10 000kr). Vil det gi oss mindre samlet skatt om vi lignes under ett i klasse 2, eller er det mest økonomisk å bli lignet hver for seg?
Din kone har fradrag på tilsammen ca 75.000 kroner, altså mer enn hun har tjent. Det er derfor lønnsomt for dere å lignes som ektefeller. Når man har giftet seg i løpet av året må man uttrykkelig be om å bli lignet i klasse 2 - det skjer ikke automatisk. Din kone må skrive (under "Andre opplysninger") at hun vil lignes sammen med deg.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Barn og selvangivelse

Innsendt av Jone B
11.04.2007 08:24
Når kan barn levere inn selvstendig selvangivelse og lignes separat for sin formue. Våre døtre har noen hundre tusen hver i formue, som jeg foreløpig har betalt formuesskatt av fordi min samlede formue da kommer over fribeløpet. Ved hvilken alder kan døttrene våre føre sin formue på sin egen separate selvangivelse? Den eldste datteren vår er 16 år gammel.
Når barn er 17 år ved utløpet av inntektsåret (dvs for 2006: født i 1989) skal de lignes selvstendig for både inntekt og formue. Hvis datteren din blir 17 år i løpet av 2007 (født i 1990) skal hun alstå levere egen selvangivelse neste år.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Sykdomsfradrag?

Innsendt av Engelen
11.04.2007 09:09
Hei, Gry!

Jeg hadde sykdomsutlegg på rundt 10 000 kroner i fjor. Sykdommen dukket opp på vinterstid og jeg ble frisk i løpet av våren. Pengene gikk til en allmennutdannet lege som har spesialisert seg innen naturmedisin. ("Vanlige" leger fant ikke problemet). Er det muligheter for å få noe tilbake på skatten?

Mange takk for all hjelp!
Jeg tror dessverre ikke du vil få fradrg for sykdomsutgiftene dine. Særfradrag for store sykdomsutgifter forutsetter at man har en "varig" sykdom eller lidelse. "Varig" er definert til 2 år.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Foreldrefradrag

Innsendt av Merfradrag...
11.04.2007 09:23
Tolker dette til å gjelde pass og stell av hjemmeværende barn.
Hva ligger i stell av barn ???
Med kun 3 mnd i barnehage og 1 km avstand. Trenger jeg hjelp til å få 25.000 i fratrekk ;-)
Foreldrefradrag er fradrag for utgifter til barnehage, dagmamma eller SFO. Maksimalbeløpet er 25.000 kroner. Har du barnet ditt i en kommunal barnehage er beløpet allerede ført opp i selvangivelsen. Har du privat barnehage må du selv føre det opp det du har betalt. I tillegg kan du føre opp kjøring til barnehagen med 1,40 kroner per km. Dette reisefradraget gjelder bare merkjøringen - altså hvis barnehagen ikke ligger langs veien til jobben slik at du må kjøre en omvei.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Bilverdi

Innsendt av Brum-brum
11.04.2007 09:41
Hei. Jeg hjopte i fjor en Opel 92 midell for 10.000 kroner. Ser i likningen at den er takstert til 30.000. Kan jeg endre dette? Har det noen skattemessige fordeler å endre dette når jeg har høyere gjeld enn formue?
Når verdien på bilen er satt for høyt, stryker man beløpet, og skriver det bilen er verdt. Gi en begrunnelse.

I ditt tilfelle er det ikke verdt bryet - i og med at du har negativ formue vil ikke verdien på bilen påvirke skatten din.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Aksjeutbytte

Innsendt av Gunnar B
11.04.2007 10:30
Har akkurat mottatt utfylt skjema RF 1088B fra likningskontoret.
Har følgende spørsmål.
Jeg solgt mine Telenor-aksjer 24.01.2006, dvs jeg solgte aksjene FØR Telenor utbetalt utbytte for 2005 ( kr 2.00 per aksje). Jeg ser at likningskontoret IKKE har oppjustert inngangsverdien for det utbytte som jeg ikke har mottatt siden jeg solgte aksjene før utbyttutbetalingen.
Tidligere har jeg i slik tilfeller oppjustert inngangsverdien med ikke-utbetalt utbytte noe som i dette tilfelle vil redusrere min gevinst.
Spørsmål: Gjelder ikke denne regelen lenger for aksjer solgt i 2006.
Nei, dessverre, denne regelen er borte fra 2006 i forbindelse med innføring av nye regler for skatt på akjser.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Boligsalg skattefritt?

Innsendt av Weischer
11.04.2007 10:58
Jeg og min samboer solgte min leilighet og kjøpte et felles hus sammen. Lånet på den nye huset er blitt oppført på meg, men overskuddet fra leilighetssalget (som vi skal bruke til oppussing) står oppført på henne. Har dette ført til at vi må skatte av det overskuddet leilighetssalget ga oss? Hvordan bør vi fordele dette mellom oss.
Nei, dette har ikke betydning for om du må skatte av gevinsten ved salget.

Likevel kan det være viktig å få rettet opp i dette. For samboere er det ikke en felles beregning av formue og gjeld slik det er for ektefeller. Er hele salgssummen ført på din samboer, kan det ha ført til at hun har fåttt netto formue, og dermed må betale formuesskatt. Dere bør derfor rette opp både formue og gjeld slik at det blir riktig.
Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Skatt på salg av aksjefond

Innsendt av
11.04.2007 11:18
Hei, min kone og jeg tok ut 250.000,- fra et aksjefond vi har stående endel penger på. Nå har hun fått en restskatt på 24.000,- Kan dette stemme, og skal det føres opp slik på selvangivelsen, og ikke i akjseskjemaet. Til sammen har vi fått over 40.000,- i restskatt, finnes det noen andre måter å betale inn dette på? i avdrag for eksempel?
Selger man aksjefond med gevinst, beskattes gevinsten med 28 %. Gevinsten er - grovt sagt - differansen mellom det dere kjøpte andelene for, og det dere solgte dem for. Har dere for eksempel fått en gevinst på 100.000 kroner betyr det 28.000 kroner i skatt.

Det aller beste er å betale innen beløpet nå, før 30. april. Da slipper dere renter. Hvis dere ikke har anledning til det, vil dere få beregnet restskatt, som skal betales i 2 omganger. Det er mulig å kontakte kemneren og be om å betale i avdrag. Men husk at dette er en dyr kreditt! Har dere anledning å få gjort opp med kemneren, evt ved å få lånt beløpet til en gunstig rente, er det definitivt best.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Feriepenger / lønn

Innsendt av JanH
11.04.2007 11:45
Hei! 1/1-2006 byttet jeg jobb. På min selvangivelse står det oppført "Lønn fra xxx" (den jobben jeg har nå), og "Lønn fra yyy" (feriepengene fra den tidligere jobben). Jeg tror jeg har blitt beskattet for feriepengene fra den tidligere jobben. Er dette riktig? Mvh JanH
Ja. Feriepenger er skattepliktige som vanlig lønn. Grunnen til at mange tror at de er skattefrie er at arbeidsgiver i normaltilfeller ikke trekker skatt av dem. I stedet fordeler arbeidsgiver skattetrekket på de andre månedene i året.

Rentefradrag

Innsendt av Johanne
11.04.2007 11:47
Hei. Stemmer det at dersom man ikke har hatt inntekt de foregående årene, men allikevel har betalt renter, så kan man få rentefradrag for dette det første året man har skattbar inntekt? Spør fordi jeg har hatt private lån under utdanningen som jeg har betalt renter på, men som jeg ikke har fått avdrag for tidligere år.
De årene fradragene er høyere enn inntekten får man underskudd til fremføring. Disse underskuddene kan man bruke når man får inntekt å bruke dem mot. Man må selv holde rede på underskuddene sine! Forutsetningen er at du har bodd i Norge disse årene. Husk også at de rentene du fører til fradrag, skal långiver ha ført til inntekt. Skatteeffekten dere to sett under ett er altså 0.


Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

BSU

Innsendt av Benedicte
11.04.2007 11:52
Hei.
Jeg sparte 7000 kr på BSU i 2006. Hvordan ser jeg at jeg har fått fratrekk for dette i selvangivelsen?
Det ser du i skatteberegningen som følger med selvangivelsen (altså det arket hvor det står hva du skal betale i skatt, og tilgodebeløp eller restskatt.)

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Utenlandske aksjer

Innsendt av LB
11.04.2007 11:52
Ser at såkalte utenlandske selskaper ikke kommer med på skatteetatens oppgaver over salg og kjøp. Dette er da merkelig så lenge de er omsatt som alle andre aksjer på Oslo Børs? Skal eventuelt slike tap/gevinster føres på eget skjema?
Har man utenlandske aksjer må man fylle ut skjemaet RF-1059,med det smektende navn "Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og beregning av skattepliktig utbytte for aksjer/andeler eid per 31.12.2006" og føre over opplysningene til selvangivelsen. Har du solgt utenlandske aksjer skal du fylle RF-1061 (realisasjonsskjemaet), og føre over gevinst eller tap til selvangivelsen.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Tannbehandling

Innsendt av Anonym
11.04.2007 11:57
Hei. kan man få fradrag for tannbehandling når man fra før har store sykdomsutgifter. ca 25000,- i sykdomsutgifter og ca 20000,- i tannbehandling
Ja - i prinsippet. Det er ikke noe øvre tak på særfradrag for store sykdomsutgifter. Men: Det er bare i unntakstilfelle at utgifter til tannbehandling regnes som "sykdoms"utgifter som gir rett til fradrag. Behandling av varig tannkjøttlidelse og behandling av tanngnissing regnes som sykdomsutgifter. Hvis amalganfyllinger har ført til slimhinneforandringer, kan også utskifting av amalganfyllinger regnes som sykdomsutgifter.


Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Kjøre sammen til jobben

Innsendt av Benedicte
11.04.2007 12:00
Hei.
Jeg og min samboer deler bil. Han kjører meg på jobb hver morgen før han kjører på jobb, dette utgjør ca 5 km ekstra per dag. Totalt kjører vi ca 50 km per dag for at begge skal komme seg tur/retur på jobb. Hvordan føres dette på ligningen? Kan alt skrives som fradrag på den som betaler mest skatt, eller må det føres på den som har lengst arbeidsvei? Kan vi evt skrive av en halvpart på hver?
Hver av dere har krav på reisefradrag for egen reise så lenge fradraget overstiger 12.800 kroner.

Med andre ord: Det har ingen betydning at dere kjører i samme bil. Hver av dere beregner reisefradraget på standard måte: Antall dager (vanligvis 230 dager) multiplisert med antall kilometer tur retur per dag til de respektive jobbene. Satsen er 1,40 kroner kroner per km.

Fradraget er like mye verdt for begge to. Fradraget påvirker bare grunnlaget for beregning av 28 % skatt. Med andre ord: Unasett om man tjener 1 mill kroner eller 300.000 kroner vil skatteeffekten av et fradrag på f eks 20.000 kroner være 5.600 kroner.

Vennlig hilsen Gry i SkattebetalerforeningenLigningsverdi på hytte

Innsendt av Anonym
11.04.2007 12:01
Hva kan gjøres hvis jeg mener at ligningsverdien på hytta er satt for høyt? Må man ta en verdivurdering/takst eller er det andre muligheter?
Ligningsverdien på hytta kan maksimalt være 30 % av markedsverdi.

Hvis du mener ligningsverdien er satt for høyt, må du i den forhåndsutfylte selvangivelsen foreta endringen i post 4.3. Begrunn hvorfor du endrer i post 5.0 "Tilleggsopplysninger".

Det kreves at markedsverdien dokumenteres ved takst eller skriftlig verdivurdering fra en megler. Taksten eller verdivurderingen vedlegges selvangivelsen.

I prinsippet er det også mulig å påberope at ligningsverdien på din hytte er for høy i forhold til andre tilsvarende hytter i kommunen. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med takst. På den annen side har det vist seg at det i praksis er svært vanskelig å få satt ned ligningsverdien med denne begrunnelsen.


Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen

Utleie av leilighet

Innsendt av Edvard
11.04.2007 12:05
Hei, jeg kjøpte en leilighet sammen med en venn i fjor i mai. Denne leiligheten er leid ut. Jeg forstår jeg må føre inntekten på leiligheten minus kostnaden for fellesutgiftene. Hvordan fører jeg det i skjemaet og hvordan fører jeg at jeg kun skal lignes for halvparten ettersom jeg kun eier 50%?
Du skal fylle ut et skjeam som heter "Årsoppgjør for utleie av fast eiendom", RF-1189. Der fyller du inntekter og utgifter. Overskuddet føres inn på selvangivelsen under "poster som ikke er forhåndsutfylt", post 2.8.2. I selvangivelsen skriver du også din venns navn og fødselsnummer, og eierbrøk.

Husk at alle typer utgifter i forbindelse med utleien kan føres til fradrag, f eks visningsreiser, forsikring, innbo, vedlikehold.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen.

Gevinstskatt

Innsendt av Kyrre
11.04.2007 12:15
Må en betale gevinstskatt på bolig solgt før man har eid den i ett år hvis en investerer direkte i ny bolig?
Ja. Det har et absolutt krav at du må ha eid boligen i minst ett år for å kunne selge skattefritt. (Dessuten må man ha minst ett års botid). Tidligere (for mange år siden) var skattefriheten knyttet til at man reinvesterte i ny bolig. Slik er det ikke lenger.

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen


Takk for meg!

Da takker jeg for meg! Det finnes mer nyttig skattestoff på vår nettside www.skatt.no

Vennlig hilsen Gry i Skattebetalerforeningen.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål?

Vi fikk dessverre så mange spørsmål at det ikke var mulig å få svart alle. Vi i DinSide Økonomi vil imidlertid prøve å svare på så mange som mulig av spørsmålene fram til selvangivelsen skal leveres inn den 30. Så følg med på DinSide!