Her er forskriften

Her er de nye reglene strømselgerne nå må følge i sin markedsføring.

1.Innledning

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet redegjør i det følgende for de generelle krav som med hjemmel i markedsføringsloven er blitt stilt og vil bli stilt når det gjelder
kraftselskapenes markedsføring. Orienteringen inneholder også en
redegjørelse for de krav som stilles til kraftmegleres markedsføring.

Markedsføringsloven (mfl.) §§ 1 – 3 inneholder generelle regler om
urimelig, villedende og utilstrekkelig veiledende reklame.

Mfl. § 1 første ledd setter forbud mot i næringsvirksomhet å foreta
handling som er urimelig i forhold til forbrukerne eller som for øvrig strider
mot god markedsføringsskikk.

Mfl. § 2 setter forbud mot anvendelsen av uriktig eller av annen grunn
villedende framstilling, og § 3 forbyr de næringsdrivende å anvende
framstilling som ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker
inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.

Mfl. §§ 4 og 5 inneholder spesielle regler om anvendelsen av
utenforliggende lokkemidler i markedsføringen.

For øvrig vises det til Konkurransetilsynet forskrift om prisopplysning ved
transport og salg av elektrisk kraft jfr. pkt. 2.1.1 nedenfor.


2.Generelle krav

2.1 Prisopplysninger

Forbrukerombudet og Markedsrådet har langvarig praksis for at
opplysninger om pris skal være klare, entydige og så fullstendige som
mulig. En egen brosjyre med orientering om denne praksis kan fås ved
henvendelse til Forbrukerombudets kontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som supplement til disse reglene vil Forbrukerombudet stille særlige krav
til markedsføringen av elektrisk kraft.

2.1.1 Konkurransetilsynets forskrift

Konkurransetilsynets forskrift inneholder regler om hvilke opplysninger
som må gis i informasjon og markedsføring av elektrisk kraft. I
forskriftenes § 5 heter det:

"Når det som ledd i ervervsvirksomhet opplyses om priser i annonse
eller annen markedsføring som helt eller delvis retter seg til forbruker,
skal kraftprisen oppgis.

Dersom det i tillegg til kraftprisen kommer et fastbeløp som er
uavhengig av forbruk, skal det oppgis gjennomsnittspriser pr. kWh ved
forbruk på 10 000, 20 000 og 30 000 kWh".

Det vil være urimelig i forhold til forbruker å unnlate å gi slik informasjon i
markedsføringen jfr. mfl. § 1 første ledd.

2.1.2 Fullstendige prisopplysninger

Gebyr e.lign.

Dersom det i tillegg til den oppgitte kraftprisen tilkommer ytterligere
kostnader som for eksempel faktureringsgebyr eller lignende, skal dette
fremgå av markedsføringen.

Betydningen av pristillegget bør eksemplifiseres for eksempel ved
utregningseksempler ved forbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og
30.000 kWh.

Nettleie:

Opplysninger om nettleien må med ulikt presisjonsnivå inntas i all
markedsføring som er rettet mot forbruker.

I markedsføring av kraft rettet mot ett nettområde må størrelsen på
nettleien inntas.

Normalt vil en formulering som: "Nettleien til ditt lokale nettselskap
kommer i tillegg og utgjør x øre pr. kWh og et fast beløp på kr. y pr. år",
eller lignende formuleringer med samme meningsinnhold, være
akseptabelt fra Forbrukerombudets side.

I tilfeller hvor Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning ved
transport og salg av elektrisk kraft § 5 krever angitt kraftprisen ved forbruk
på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh, vil Forbrukerombudet
også kreve at prisen på nettleien angis på samme måte.

Ved markedsføring rettet mot flere nettområder/distrikt må det som
minimum gis opplysning om at nettleie tilkommer. For eksempel kan
følgende formulering benyttes (eller formulering med tilsvarende
meningsinnhold):

"Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg"

Forbrukerombudet vil likevel se det som fordelaktig at det i
markedsføringen rettet mot flere distrikt inntas opplysninger om intervallet
på nettleien tilpasset det nedslagsfelt selskapet sikter på. For eksempel
kan følgende formulering inntas:

"I tillegg kommer alltid nettleie varierende fra x øre /kWh til y øre /kWh
avhengig av ditt eget forbruk og hvor i landet du bor. Sjekk prisen hos
ditt lokale nettselskap".

Disse opplysningene må fremkomme på en tydelig måte og med
tilnærmet samme meddelelseseffekt som opplysningene om kraftprisen.

2.1.3 Kraftpris – aktuell pris

Det er de aktuelle priser på tilbudstidspunktet som skal oppgis.

Dersom det ikke er mulig å oppgi slike aktuelle priser, for eksempel ved
tilbud på flytende markedspris, må det opplyses om at prisene vil kunne
bli endret.

2.1.4 Introduksjonstilbud eller lignende

Dersom det tilbys en spesiell introduksjonspris eller redusert pris på kraft
i en periode, og prisen vil stige til ordinær pris etter denne perioden, skal
det i annonseringen for:

a. Fastpris med bindingstid:

- opplyses om hva ordinær kraftpris etter tilbudsperioden vil bli, samt hva
forventet gjennomsnittspris for abonnementsperiodene som tilbys vil bli
ved "normalt" strømforbruk i bindingsperioden. Ved utregningen bør det
tas utgangspunkt i uttaksprofil og standarduttak ved forbruk på 10.000,
20.000 og 30.000 kWh pr. år.

b. Variabel pris med oppsigelsestid

- opplyses om hva som er ordinær kraftpris på
markedsføringstidspunktet, hvor lenge introduksjonstilbudet vil vare og at
ordinær pris etter dette vil kunne ha endret seg.

2.1.5 Informasjon etter at avtalen er inngått

Kraftleverandør må varsle forbruker i god tid om eventuelle endringer i
prisen. Dette er spesielt viktig før utløpet av avtaler om fastpris. Kunden
bør varsles direkte dersom det dreier seg om prisendringer til ugunst for
forbrukeren. Kunngjøringer i lokalpressen er ikke tilstrekkelig.

2.1.6 Prissammenligninger

Dersom et kraftselskap ønsker å sammenligne egne priser med
konkurrentenes priser må prissammenligningene være objektive og
fullstendige. En prissammenligning bør foretas mellom identiske
produkt/kontraktstyper så langt dette praktisk lar seg gjøre. Dersom
konkurrenten ikke har tilsvarende produkt må det produkt som ligger
nærmest benyttes

Eventuelle forskjeller må tydeliggjøres. Dette innebærer bl.a. at eventuelle
forskjeller i bindingstid, muligheter til å endre priser m.v. må fremkomme i
markedsføringen.

Etter Forbrukerombudets vurdering er det først og fremst de aktuelle
priser som vil ha interesse for forbrukerne når ulike tilbud fra forskjellige
kraftselskap skal sammenlignes.

Det bør i utgangspunktet ikke benyttes historiske priser i
prissammenligninger. Historiske priser kan bare benyttes der det er
relevant for prissammenligningen.

2.2 Andre vilkår enn pris

Med mindre annet er oppgitt skal prisen som oppgis gjelde variabel
kraftpris med leveringstart etter 4 uker.

Dersom andre vilkår gjelder skal det klart fremgå hva slags kontraktstype
det dreier seg om; fastprisavtale med eventuell bindingstid, markedspris
osv.

Eventuelle begrensninger i tilbudet må klart fremgå, for eksempel dersom
tilbudet er begrenset i tid.


2.3 Dokumentasjonskrav

Dersom markedsfører ønsker å fremheve spesielle egenskaper ved den
avtalen som tilbys, for eksempel en miljømessig fordel, må slike
egenskaper kunne dokumenteres. Når det gjelder miljøpåstander i
markedsføringen vises det til Forbrukerombudet orientering om praksis –
bruk av miljøargumentasjon i markedsføringen. Brosjyren kan fås ved å
henvende seg til Forbrukerombudet.

Likeledes må påstander om å være "billigst", å ha det "beste tilbudet"
eller lignende påstander kunne dokumenteres jfr. mfl. § l. Dette bygger på
langvarig praksis fra Forbrukerombudet og Markedsrådet. Bruk av
spørsmålstegn, "jeg tror", "vi mener", "trolig" eller lignende utsagn fritar
ikke for plikten til å dokumentere reklamepåstandene.

Påstandene må kunne dokumenteres på markedsføringstidspunktet.


3.Veiledningsplikt

Kraftmarkedet fungerer på en spesiell måte der både forbruk og pris vil
variere i løpet av året. Forbrukerne har i varierende grad forutsetninger
for å forstå rekkevidden av tilbudene som gis, for eksempel når det i
markedsføring gis tilbud om å binde kraftprisen i en bestemt periode.

Kraftleverandør/tilbyder bør derfor i markedsføringen orientere
forbrukeren om hvordan elektrisitetsmarkedet fungerer og klargjøre både
fordeler og ulemper ved ulike kontraktstyper.

4.Kraftmeglere

Generelle krav

I utgangspunktet stiller Forbrukerombudet samme krav til
kraftmeglernes markedsføring som til kraftleverandørenes
markedsføring.

Selv om meglervirksomheten ikke omfattes av Konkurransetilsynets
forskrift bør prisinformasjonen utformes i samsvar med det som vil
være krav etter denne.

Særlige krav

Det må i markedsføringen tydelig fremgå hva som er innholdet og
omfanget av de tjenester megleren tilbyr å utføre for forbrukeren.

Prisen på disse tjenestene må klart fremkomme sammen med
utregningseksempler som på en tydelig måte viser forutsetningene
for at tjenesten skal være lønnsom for forbrukeren. Det bør inntas
regnestykker som illustrerer ekstrakostnadens betydning ved
forbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh.