Nå får du bedre betingelser når du tegner kontrakt med trimstudioet.
Nå får du bedre betingelser når du tegner kontrakt med trimstudioet.Vis mer

Her er det egentlige tilbudet

Er du en av flere hundre tusen nordmenn som trimmer på helsestudio? Har du vært medlem lenge er tiden inne til å forlange ny kontrakt. Etter påtrykk fra Forbrukerombudet får du nå langt større rettigheter enn det som har vært tilfelle.

Bakgrunnen for at Forbrukerombudet (FO) tok tak i saken var at Forbrukerrådets distriktskontorer mottak flere henvendelser vedrørende avtalevilkårene i standard treningskontrakter.

- Våre krav overfor treningssentrene tar utgangspunkt i gjeldende kontrakts- og erstatningsrett og generelle rettslige prinsipper i vurderingen etter markedsføringslovens paragraf 9A, sier førstekonsulent Gro Ingebrigtsen i Forbrukerombudet til DinSide.

Markedsføringsloven § 9a forbyr bruk av urimelige avtalevilkår overfor forbruker. Ved vurderingen av hva som er urimelig, skal det legges vekt på hensynet til balansen mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet.

De viktigste endringene gir deg som medlem bedre betingelser ved:

  • Oppsigelse av kontrakten
  • Ansvarsdeling ved skader
  • Fritak for betaling
SATS-kjeden har allerede omformulert sine kontrakter, men dersom du har vært medlem siden før sommeren 1998 bør du ta en titt på kontrakten. Be om ny dersom endringene nedenfor ikke er foretatt.

Både overfor S.A.T.S.-kjeden og Norges treningssenterforbund har Forbrukerombudet fått gjennomslag for følgende:

Ansvarsfraskrivelse

I vilkårene het det tidligere: ”S.A.T.S. fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt grovt uaktsomt”.

Forbrukerombudet har fått medhold i at treningssenteret nå er erstatningsansvarlig ved simpel uaktsomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Autogiroavtale – oppsigelse av treningskontrakt.

Dersom kunder tidligere har ønsket å foreta månedlige betalinger via autogiro var det fastsatt en bindingstid på ett år for treningsavtalen. Det var en etterfølgende oppsigelsesfrist på 3 måneder, regnet fra første månedsskifte. Oppsigelsen av treningsavtalen kunne altså tidligst skje før utgangen av 9 måned for at den skulle opphøre etter 12 måneders medlemsskap. Ble autogirofullmakten tilbakekalt før siste trekk kunne senteret videre kreve inn medlemskontingent for hele gjenværende oppsigelsesperiode.

Dette er nå endret slik at oppsigelsesfristen for treningsavtalen er redusert til én måned. Det ble også presisert i kontrakten at autogirofullmakt til bank når som helst kan tilbakekalles.

Imidlertidig fritak for betaling

Under kontraktens punkt fritak for betaling, foreslo FO at det ble tatt inn et vilkår om forholdsmessig refusjon til medlemmene ved såkalte sosiale prestasjonshindre.

FO viste til at dersom det oppstår hendelser som ikke kan forutses ved kontrakts- inngåelse som for eksempel plutselig sykdom eller lignende, som gjør at gjennomføringen av treningskontrakten blir vesentlig tyngende, bør brukeren ha mulighet til å løses fra kontrakten uten økonomisk ansvar.

Ved kortvarig fravær for eksempel p.g.a. fødsels/barselspermisjon aksepterte FO at det kunne gis en forlengelse av treningsperioden. Det må i begge tilfeller fremlegges dokumentasjon fra brukeren i form av for eksempel legeerklæring eller lignende.

Vilkårene er nå endret i samsvar med FOs standpunkt.

Endring av vilkår.

I kontrakten forbeholdt treningssentrene seg retten til å bestemme åpningstidene og aerobicplanen.

FO anførte at dersom det i avtaleperioden skulle skje vesentlige innskrenkninger av åpningstidene eller vesentlig endringer i andre vilkår til medlemmets ugunst, bør medlemmet være berettiget til å si opp avtalen, samt å få tilbakebetalt en forholdsmessig del av treningsavgiften.

Dette har sentrene godtatt.

Uenighet om dopingtest – utestengelse for livstid.

I vilkårene het tidligere at senteret ”kan kreve at medlemmet avlegger dopingtest”.

FO anser vilkåret som urimelig og i strid med mfl. § 9a. FO viste til at et slikt forbehold lett kan gripe utidig inn i privatlivets sfære og at det kan reises spørsmål ved sikkerheten av slike tester. I tillegg kunne treningssenterets adgang til å oppbevare/registrere opplysninger vedrørende medlemmers misbruk av dopingmidler kunne reise spørsmål etter personregisterlovgivningen.

S.A.T.S har nå sløyfet vilkåret i sin helhet. Norges Treningssenterforbund er imidlertid uenig.

- Alle medlemmer av Norges Idrettsforbund må skrive under på at er villige til å la seg dopingteste. For å luke ut uønskede personer ønsker vi at våre medlemmer også må skrive under på at de vil la seg teste dersom de blir bedt om det, sier forbundets kasserer Hans Pedersen til DinSide.

Etter det DinSide kjenner til er situasjonen fastlåst og begge parter regner med at saken havner hos Markedsrådet for endelig avgjørelse.