Håndverkerkontrakt på løsøre

Klikk her for å laste ned den nye Word versjonen.

Publisert

Kontrakten gjelder arbeidsavtaler mellom en privat forbruker og en yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre, som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Kontrakten må ses i sammenheng med Håndverkertjenesteloven av 16 juni 1989 nr 63 (=Hvtjl) som inneholder flere lovregler som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren, jfr. lovens § 3.

Kontrakten er ment som et hjelpemiddel for deg som ikke er vant til å sette deg inn i lovtekster. Lovteksten kan forøvrig leses i sin helhet hos Lovdata på nett


1. Personalia

Forbruker: ................................................... Håndverker: ....................................................

Adresse: ...................................................... Firma: .............................................................
..................................................................... .........................................................................
..................................................................... .........................................................................

Telefon: ...................................................... Telefon: ..........................................................

Mobil: ......................................................... Mobil: .............................................................

2. Oppdraget

Undersøkelse og rådgivning av gjenstand(er): ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................

Reparasjon / annen tjeneste av gjenstand(er): ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................

3. Resultat

Reparasjon / annen tjeneste frarådes.

Reparasjon anbefales.

Følgende tilleggsarbeid anbefales: ............................................................................................................. .............................................................................................................
.............................................................................................................

4. Forbrukers beslutning

Reparasjon / tilleggsarbeide bestilles ikke.

Reparasjon / annet arbeide bestilles for gjenstand: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Forbrukers signatur: ..............................................................., dato: ...................

5. Reparasjon, pris og betalingsmåte.

Hvor skal gjenstanden(ene) repareres? Hjemme hos kunden. / Hos håndverker.

Hvis reparasjon hos håndverker: Hentes av kunden. / Sendes til kunden.

Tidspunkt for reparasjonen: ................dato, eventuelt klokkeslett for avhenting: ...............................

Prisoverslag inkludert moms: ..................................................,- i bokstaver: .........................................................

Merk: Prisoverslag kan ikke overstiges vesentlig, og uansett ikke mer enn 15% av forespeilet pris uten samtykke.

Betalingsmåte:

Kontant...................................., eller

Faktura med .........dagers betalingsfrist. Etter forfall påløper forsinkelsesrente på 12% p.a.


6. Spesifisering av kostnader.

Undersøkelseskostnader, arbeid, deler: Antall: Pris: Beløp:
....................................................................................... ........... ........ .........................
....................................................................................... ........... ........ .........................
....................................................................................... ........... ........ .........................
....................................................................................... ........... ........ .........................

Moms: ................................. Totalpris:......................................................

Signatur:

Forbruker: ........................................, dato................ Håndverker:............................................., dato................

Utdrag fra Håndverkertjenesteloven.

(Merk, dette er ingen uttømmende oversikt!)

§ 5 Utføring og materialer.
(1) Tjenesteyter skal utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg.
(2) Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når ikke annet følger av avtale eller forholdene forøvrig.
§6 Offentlige sikkerhetskrav.
Tjenesten skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav.

§7 Plikt til å frarå.
(1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått, eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verdt i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal han orientere forbrukeren om dette.
Se her avtalens punkt 3.

§8 Unnlatt frarådning etter §7, kan medføre at tjenesteyteren ikke får krav på full betaling.

§9 Tilleggsarbeid.
(1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (=tilleggsarbeid) skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.
(2) Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom:
a) forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og
b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.
(3) Tjenesteyter plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

§32 Fastsetting av prisen.
(1) I den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne er urimelig.
(2) Er det gitt prisoverslag, skal ikke prisen overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i alle fall ikke mer enn 15%. Dette gjelder dog ikke dersom tjenesteyter har krav på pristillegg etter § 33.

§33 Pristillegg.
a) Tjenesteyter kan kreve pristillegg for tilleggsarbeid dersom det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med §9

§11 Forbrukerens krav ved forsinkelse
(1) Hvis arbeidet ikke er avsluttet innen den tid som er avtalt, eller som må anses rimelig, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren:
a) holde betalingen tilbake tilsvarende de krav som følger av forsinkelsen se Hvtjl. § 13.
b) kreve tjenesten utført dersom den kan utføres uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, eller heve avtalen hvis forsinkelsen er av vesentlig betydning for forbrukeren, jfr. Hvtjl. §§ 14 og 15.
c) Kreve erstatning for økonomisk tap som er en følge av forsinkelsen, jfr. Hvtjl. §28.

§12 Reklamasjon.
Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påberopes.

§17 Mangler.
(1) Mangler foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultat som forbrukeren i samsvar med §§ 5, 6 og 9.3ledd, har rett til å kreve eller som ellers er avtalt.
Mangel foreligger allikevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side.
(2) Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med lignende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente.

Merk: Mangel foreligger allikevel ikke dersom avviket skyldes normal slitasje eller forhold på forbrukerens side.

§20 Tiden for mangelsbedømmelsen
(1) Om tjenesten har mangel bedømmes ut fra forholdene på den tid da oppdraget må anses avsluttet.
(3) Unntak fra dette tidspunkt kan skje der feilen skyldes kontraktsbrudd fra tjenesteyteren, eller
tjenesteyteren har gitt garanti el.

§21(1) Forbrukerens krav ved mangler:
(a) Holde betalingen tilbake etter lovens §23, dvs. holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.
(b) Kreve mangelen rettet etter lovens §24, dvs. så lenge det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, eller om mangelen ikke rettes kreve prisavslag etter lovens §25, dvs. i forhold til mangelens betydning, eller heve avtalen etter lovens §26, dvs. dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.
(c) Kreve erstatning etter lovens §28, dvs. erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen.

§22 Reklamasjon.
(1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.
(2) Normalt er reklamasjonsfristen 2 år fra arbeidet er avsluttet, men 5 år dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger. Merk: Fristene her gjelder ikke dersom tjenesteyteren har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, f.eks. ved garanti eller annen avtale.
(3) Tjenesteyteren kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent dersom han har opptrådt grovt aktløst eller forøvrig i strid med redelighet og god tro.

§24 Tjenesteyters retting.
(2) Tjenesteyter kan rette mangler når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet
(3) Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette.
(4) Retting skjer for tjenesteyters regning. Tjenesteyter kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke omfattes av prisen og som ville vært nødvendig selv om tjenesten hadde blitt utført uten mangel fra først av.

§41 Tjenesteyterens krav ved forsinkelse
(1) Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbruker som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren:
a) Stanse arbeidet og kreve kostnadene og annet tap ved stansningen erstattet etter §42.
b) Heve avtalen for den del av oppdraget som gjenstår, jfr. §§43,44.

§39 Avbestillingsadgangen.
(1) Forbruker kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis før oppdraget er avsluttet, mot å betale vederlag for den del av tjenesten som er utført.
(2) Tjenesteyteren kan allikevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre sin tilbakeholds- og salgsrett etter §§46,47, dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyters krav etter § 40.

§40 Forbruker kan, forutsatt at vilkårene i paragrafen er oppfylt, bli erstatningspliktig hvis tjenesteyteren blir påført økonomisk tap som følge av avbestillingen.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer