Litt kursfall bedre enn ikke noe.
Litt kursfall bedre enn ikke noe.Vis mer

Gratis lån med fastrente

Om du bandt renten på et lån i ti år 1.mai, har gjelden krympet med omtrent det samme som du har betalt i renter.

De fleste banker tilbyr nå fastrentelån med symmetriske betingelser. Det vil si at du må betale ut lånet ditt til markedskurs om du ønsker å avbryte låneforholdet før avtaletiden er ute.

Dette medfører at lånet stiger i verdi når renten i markedet faller. Men den siste tiden har renten steget. Det har ført til at den som har fastrentelån har mindre gjeld enn før. (Om de har sikret seg symmetriske betingelser. Tidligere måtte du dekke en kursstigning, men fikk ikke godskrevet et kursfall. Slik er det stadig noen få steder).

Tre parter i et fastrentelån

I et lån med flytende rente er det to parter, banken og deg. Men fastrentelån innebærer større risiko for banken, nettopp fordi de ikke kan velte en eventuell renteøkning over på deg. Derfor går bankene til obligasjonsmarkedet for å avlaste seg for denne risikoen.

Her selger banken en obligasjon med omtrent samme rente, samme sum og samme tid frem til renteregulering som ditt fastrentelån. Vedkommende som kjøper obligasjonen kan når som helst gå i markedet og selge den igjen, om han finner en kjøper og kommer til enighet om betingelsene. Fastrentelånet har altså en markedskurs som svinger fra dag til dag.

Og siden banken har skrevet i avtalen at den skal ha markedskurs av deg om du vil avslutte lånet, har den ikke lenger noen renterisiko. Om du avslutter lånet, går banken i markedet, kjøper tilbake obligasjonen og sender deg regningen.

Flat rente for staten

Siden DinSide i begynnelsen av mai anbefalte leserne å ta opp fastrentelån med ti års løpetid, har den renten staten betaler for sitt lån S467 ligget omtrent helt stille. Dette er et lån som ble tatt opp i 1996 og løper med ti års fast rente frem til 2007.

Dette lånet hadde en effektiv rente på 5,3% i mai. Og det har det fremdeles.

Kursfall for private

Det er vanskeligere å bedømme hvilken utvikling de private obligasjonene har gjennomgått, siden det er så liten omsetning i tiårslån. Sparebankkreditt har et børsnotert tiårslån som løper ut i 2007. Dette lånet heter KW30. Det har bare vært omsatt to ganger, men såkalte "market makers" stiller kjøpskurser hver dag.

Hadde banken solgt dette lånet i markedet 1. mai, var det kjøpere til en kurs på 108,85. Om du var låntaker, og gikk i banken for å innfri ditt fastrentelån 19. august, ville banken bare funnet en selger til kurs 107,01. Det vil si at lånet kunne kjøpes tilbake 1,8 prosent billigere enn da det ble solgt i begynnelsen av mai.

Hadde du lånt én million kroner, ville dette kursfallet gitt en kursgevinst på 18.000 kroner. Til fradrag kom gebyrer banken måtte beregne seg for at du fikk innfri lånet, men summen ville nokså nøyaktig tilsvare det du i mellomtiden hadde betalt i renter.

De tre siste månedene har det altså vært gratis å låne penger med langsiktig, fast rente. Du har bare betalt avdrag (men det er jo sparing).

Økt kredittrisiko

Vi så at statens fastrentelån har ligget helt flatt i perioden. Her er det også livlig omsetning. Selv om omsetningen av private obligasjoner er dårlig, er det vanskelig å se bort fra at det har vært et visst prisfall. Dette tyder på at vi låntakere, som har lånt til biler, ferier, båter og i særdeleshet boliger anses som litt minder kredittverdige nå enn for tre måneder siden. Er det riktig at private obligasjoner har falt i pris, er det på grunn av økt kredittrisiko, ikke på grunn av almenn stigning i det langsiktige rentenivået.

Ingen fremtidsfrykt

Som sagt er markedet for norske private obligasjoner så tynt at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av tallene. Men to ting kan sies:

1) Markedene ser ikke dystert på de langsiktige utsiktene for norsk økonomi. Avkastningen på langsiktige statsobligasjoner er så godt som nøyaktig den samme nå som i mai. Samtidig har aksjekursene falt 23 prosent. Noe bør gi etter, og vi tror aksjekursene skal opp igjen.

2) Det er en liten gevinst å høste nå for dem som fulgte vårt råd om å binde renten på lån i begynnelsen av mai. Men det er ikke like gunstig å ta opp slike lån nå, for bankene har hevet prisene på dem. Det er først og fremst bankenes egen fortjenestemargin som er hevet ved en renteøkning også på lange lån, sneket inn i skyggen av renteøkningen på de korte lånene.