Godt innpakket gavepakke

STATSBUDSJETTET: Kun halparten av de som fikk etableringslån i Oslo i første halvdel av 2000, fikk kjøpt seg en bolig for pengene. Det skyldes dels de høye boligprisene, og dels kravet om 10 prosent egenkapital.

Omlag 250 av de 500 Oslo-husstandene som fikk etableringslån i årets seks første måneder, måtte glemme hele boligdrømmen. De fikk ikke brukt lånet.

Boligtilskudd kunne ha dekket egenkapitalen på 10 prosent. Regjeringen satser imidlertid ikke på dette, ifølge onsdagens forslag til statsbudsjett.

- Regjeringen vil øke utlånsrammene fra Husbanken, men tilskuddsrammen blir ikke økt tilsvarende. Derfor kan vi sjelden gi tilskudd til egenkapital. Da må vi rette oss mer mot de mer ressurssterke, sier Kia Baardseth i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune.

Utlån vs. tilskudd

Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke Husbankens utlånsmidler med to milliarder kroner - fra 11 til 13 milliarder. Tilskuddsrammen økes 30 prosent - med 152 millioner kroner. Det samlede beløpet på 641 millioner kroner skal imidlertid først og fremst brukes til:

a) Bygging av 750 og 1.000 utleieboliger neste år
b) Tilpasning av boliger for eldre og uføre

Baardseth frykter derfor at lite blir igjen til tilskudd til kjøp av egen bolig, for eksempel til dekning av egenkapitalen på 10 prosent. I dag får kun de aller vanskeligst stilte et slikt tilskudd, som utgjør 10 - 30 prosent av kostnadene.

- Denne ordningen har til nå ikke vært for vanlige folk, kun de med spesielle problemer. Erfaring fra Sogn bydel forteller at mange unge i etableringsfasen ikke har egenkapital. Dermed kommer de seg ikke inn på boligmarkedet til tross for at de har fått etableringslån, sier Baardseth.

Etableringslån gis til unge mellom 18 og 35 år, som etablerer seg for første gang.

Sier du det?

Verken i Husbanken eller Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) kan noen fortelle om noen av tilskuddsmillionene går til fullfinansiering av boligkjøp.

- Signalene fra Stortinget tyder på at mesteparten av midlene går til bygging av utleieboliger. Likevel tar det tid å prosjektere og bygge boligene. I mellomtida er det naturlig at noen av pengene kan gis som tilskudd til fullfinansiering/dekning av egenkapitalen. Men foreløpig er det for tidlig å si noe sikkert om dette, mener administrerende direktør Lars Wilhelmsen.

I en pressemelding fra departementet heter det:

"Kommunane blir oppmoda om å bruke ordninga med etableringslån aktivt, og dei skal få høve til å tilby fullfinansiering med etableringslån og å lempe på kravet til behovsprøving."

En telefon til KRD gjør oss ikke mye klokere.

- Står det i pressemeldingen? Sier du det? Ja, da er det vel riktig. Regjeringen har lagt fram et forslag som bedrer situasjonen for unge i etableringsfasen. Ennå er det for tidlig å si hvor mye av tilskuddspotten som vil gå til boligkjøp, sier informasjonssjef Erling Hansen i Kommunal- og regionaldepartmentet.