Gasskraft kan gi 40 øre dyrere bensin

Å frita gasskraftverkene fra CO2-avgift kan føre til at andre må betale mer avgift. Legges alt på bensinen, stiger literprisen med knapt 40 øre.

I 1997 var samlede norske utslipp av klimagasser 55,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 3,5 mill tonn mer enn vi har "lov til" i henhold til Kyoto-avtalen.

Hvor mye er det, egentlig?
Hver nordmann sto i 1997 bak et utslipp på 33,5 kg CO2 hver dag. Ved havflaten, ved én atsmosfæres trykk og 20 graders varme, vil denne gassen fylle et volum på 18 kubikkmeter. Eller et rom på ni kvadratmeter (3 x 3 meter) hvor det er to meter under taket.

Hvis vi skal overholde Kyoto-avtalen, må utslippet ned til 31,5 kilo pr. dag, altså 2 kilo mindre enn i dag.

Ditt og mitt private forbruk er årsaken til litt under halvparten (43%) av disse 33,5 kg.

CO2-utslippene i Norge
KildeAndel
Vegtrafikk 22%
Fyring med olje, samt noe kull og gass21%
Petroleumsvirksomheten23%
Andre industrielle prosesser18%
Kysttrafikk og fiske9%
Andre mobile kilder (bl.a. fly,motorredskaper, mobile plattformer)7%
(Kilde: Bellona)

Hva så?


Vi ligger allerede 3,5 mill tonn over Kyoto-nivå. I tillegg vil 2,1 mill tonn komme fra de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollnes. (Kilde: NOU 2000:1, St.meld 29(97-98))

Det er etter hvert enighet i FNs klimapanel om at det er en sammenheng mellom økningen i utslipp av klimagasser og en økning av gjennomsnittstemperaturen på jorden.

Kjøp og salg av kvoter

I forbindelse med Kyoto-avtalen ble man enige om at utslipp som overstiger grensene i avtalen, skal koste landene noe. Man skal kunne selge og kjøpe utslippskvoter av hverandre. Prisen for å slippe ut mer CO2 enn vi har "lov til" kjenner man ikke før dette markedet kommer igang i 2006-2008. Men noen mener prisen kan komme til å ligge på 125 kroner tonnet. (Stmeld97-98). Bellona mener at prisen vil nærme seg 200 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under har vi gjort noen beregninger gitt at prisen havner mellom disse estimatene, på 150 kroner tonnet.

Med gasskraftverk (2,1 millioner tonn CO2 pr. år) pluss dagens overutslipp (3,5 milloner tonn) må vi kjøpe kvoter for 5,6 millioner tonn. Med en pris på 150 kroner pr. tonn må vi enten finne 840 millioner kroner for å kjøpe kvoter, eller redusere utslippene, slik at vi ikke trenger å kjøpe kvoter.

Slapp av: Du får nok regningen

Det er ikke utenkelig at prisen for utslippskvotene veltes over på forbrukerne. Fra før av har norske politikere hatt en tradisjon for å unnta en del store forurensere for avgiftsplikt. Prosessindustrien er i dag unntatt CO2-avgift, selv om den står for en femtedel av utslippene. I det hele tatt betaler industrien gjennomgående ikke CO2-avgift, mens forbrukerne i dag betaler en utslippssavgift på mellom 164 kroner (for mineralolje) og 406 kroner (for bensin) for hvert tonn CO2.

Til sammen I 1996 ble det forbrukt ca 2.300 mill liter bensin. Skulle man f.eks dekke inn kvotekjøpene med bensinavgift, vil det si økt bensinavgift på 0,37 kroner pr. liter.

Det er fra politikernes ståsted en flott løsning: Bensinforbrukerne har vist seg svært lite prisfølsomme. Ikke fyller de mindre bensin når prisen stiger, slik at avgiftene ruller inn i statskassen i stadig større hastighet.

Ikke kaster de avgiftspolitikerne under valg heller, for lavskattpolitikerne har så mange andre eksentriske synspunkter at det tross alt er bedre med dyr bensin.