Fremskrittspartiet

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta. ” Fremskrittspartiet vil fortsette sitt arbeid for at Norges Bank skal bli uavhengig og selvstendig, og gjennom pengepolitiske virkemidler sikre lav og stabil inflasjon, uten innblanding fra politikere.”

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. ” Fremskrittspartiet mener at staten nå har bevist at den er en dårlig eier, da den ikke klarer å opptre som en krevende aktiv eier som ønsker å maksimere selskapets verdier…Gjennom overføring av eierskapet til befolkningen og til et uavhengig folketrygdfond som igjen kan oppdeles i flere fond, for å spre risiko og bedre forvaltningen av midlene, vil hovedproblemene være løst.”

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. ” Erfaringen er at økte skatter og avgifter gir økte kostnader for bedriftene og dermed både høyere inflasjon og lavere lønnsomhet, samt større fare for unndragelser og omgåelser. Fremskrittspartiet foretrekker et skattesystem som har lave skattesatser og få smutthull/fradragsordninger, fremfor et system med høye skattesatser og mange smutthull/fradragsordninger.”

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned.

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. ” Skattereformen fra 1992 innebar at maksimal skatt på lønns- og næringsinntekt ble redusert fra vel 80 til ca. 50 prosent, og at skatt på kapitalinntekt ble redusert fra vel 70 til 28 prosent. Det er likevel tendenser til at skattesystemet igjen blir mer progressivt, og Fremskrittspartiet vil advare mot en slik utvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell. ” Fremskrittspartiet vil styrke den private eiendomsretten, og kan derfor ikke akseptere formuesskatt, eiendomsskatt og arveavgift.”

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. ” Fremskrittspartiet vil erstatte dagens delingsmodell med et flatere skattesystem hvor arbeidsinntekt og kapitalavkastning beskattes likere. En betaler da ikke skatt før midlene tas ut av bedriften, og det har ingen skattemessig betydning om det utbetales som utbytte eller lønn.”

8: Du stiller deg positiv til momsreformen. ” Fremskrittspartiet ønsker et så enkelt system som mulig, men finner det nødvendig å tilpasse avgiftssystemet og -nivået til gjennomsnittet i Europa, fordi særnorske og høye avgifter både er konkurransevridende for næringslivet, og ikke minst inflasjonsdrivende.”

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. ” Fremskrittspartiet går inn for å likestille alle private og offentlige skoler med hensyn til betaling.”

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte.

11: Kontantstøtten bør avskaffes. ” Fremskrittspartiet ønsker kontantstøtte i form av økt barnetrygd for alle barn under skolepliktig alder. All offentlig støtte til barnefamiliene, herunder kontantstøtte, barnehagesubsidier og fødselspenger, skal samles i én ytelse, nemlig en sterk øket barnetrygd.”

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. ” Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Dette må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og private.”

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet. ” Fremskrittspartiet vil fremheve ekteskapet som den mest stabile og trygge rammen for et familieforhold.”

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. ” Dette innebærer imidlertid ikke at helse- og omsorgstjenester nødvendigvis må utføres i offentlig regi, men for offentlig regning…Fremskrittspartiet ønsker en fristilt tilknytningsform for norske sykehus, enten disse er private eller offentlige. Fremskrittspartiet mener aksejeselskapsformen er den beste for drift av sykehus.”

15: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. ”Fremskrittspartiet vil flytte ansvaret for sykehusdrift fra fylkeskommunene, slik at ikke tilfeldige fylkesgrenser som i dag skal avgjøre når pasienten får behandling. Sykehusdriften skal bare ha et ansvarlig forvaltningsorgan - staten.”

16: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag. "Lovverket bør, utover det rent sikkerhets- og helsemessige, ikke inneholde begrensninger i den enkelte borgers rett til å inngå arbeidsavtaler på de betingelser partene selv ønsker."

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær. ” Fremskrittspartiet mener at dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. Enkeltmennesker og familier må være berettiget til hjelp fra samfunnet bare dersom de lider sosial nød. Slik dagens sosialpolitikk føres gjennom å definere hele grupper av befolkningen som støtteberettigede i en eller annen sammenheng, tar den oppmerksomheten bort fra dem som trenger hjelpen mest.”

18: Sykelønnsordningen bør strammes inn. ” Fremskrittspartiet vil endre sykelønnsordningen slik at arbeidstakerne stimuleres til å raskest mulig komme tilbake i arbeid etter sykdomsfravær, og gjennom bruk av egenandeler ved korttidsfravær for å begrense mulig overforbruk.”

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten. ” Fremskrittspartiet vil styrke etterforskningskapasiteten i politi og lensmannsetaten ved å tilføre etatene nødvendig ekspertise, ny teknologi og nødvendige materielle ressurser. Fremskrittspartiet vil arbeide for å effektivisere politi- og lensmannsetaten. Dette kan blant annet gjøres ved å slå sammen enkelte politidistrikter og lensmannskontorer som ligger nært inntil hverandre, slik at disse får felles administrasjon. På denne måten kan flere tjenestemenn frigjøres til operativ tjeneste.”

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. ” Det er viktig for Fremskrittspartiet at det å sone i fengsel skal være en straff, og dermed en frihetsberøvelse. Likevel vil vi understreke behovet for å benytte samfunnsnyttig arbeid som et alternativ til fengselsstraff, med unntak for volds- og sedelighetsforbrytelser. Dette må ikke være en straffereduksjon i forhold til dagens praksis.”

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge.

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres. ” Til tross for den senere tids avspenning, og utviklingen av demokrati i Øst-Europa, er forholdene i overskuelig fremtid preget av betydelig usikkerhet og uforutsigbarhet…Norge må derfor i sine forsvarsanstrengelser ta til etterretning at Russland, en av verdens største militærmakter, er vår nabo…Fremskrittspartiet ønsker derfor å sikre vår frihet og selvstendighet med et sterkt, tidsmessig og effektivt forsvar, kombinert med internasjonale avtaler og frihandel. Nødvendige midler må bevilges til dette formålet.”

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. ”Fremskrittspartiet anser medlemskap i NATO og et sterkt nasjonalt forsvar som vår beste garanti for fred og frihet.”

24: Privatbilismen bør begrenses. ” Det kan uten videre slås fast at veinettet i Norge, på alle nivåer, er for dårlig. Norge er en samferdselssinke i Europa…Det må derfor satses på en markant bedring av det norske veinettet.”

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder. ” At bilhold er ekstremt dyrt i Norge utgjør en trussel, ikke minst for innbyggere i distrikts Norge, siden kollektivtilbudene her er dårlig utbygget. En svekket mulighet for personlig transport til arbeid, skole, innkjøp og sosial kontakt bidrar til en svekkelse av den norske befolknings velferd…Følgelig er vår bilbruk en stor ”melkeku” for staten.”

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. ” Fremskrittspartiet er av den oppfatning at bilister i dag betaler nok avgifter på bil og bilbruk…Veiprising vil også medføre ytterligere en belastning for transportsektoren som allerede har Europas høyeste fraktkostnader fra før.”

27: Det bør bli mer ulv i Norge. "Fremskrittspartiet mener at fangst på sel og hval bør tillates dersom bestandene er levedyktige ut fra faglige vurderinger foretatt av miljømyndighetene. Det samme må gjelde for rovdyr."

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. ” Gasskraftverk er et miljøriktig bidrag for oppdekning av et økt samlet behov for elektrisk kraft i Europa når det mest aktuelle alternativet er olje- og kullkraft.”

29: Norge bør bli medlem av EU. ” Dersom Norge på ny skal søke om medlemskap, må det først avholdes folkeavstemning om hvorvidt slik søknad skal sendes. En slik folkeavstemning er ikke aktuell med mindre det finner sted markante meningsendringer i den norske folkeopinionen. Fremskrittspartiet mener at det ikke er skjedd noen slik tydelig og varig holdningsendring i opinionen, og da må det norske folks nei til EU-medlemskap fra 1994 respekteres. Fremskrittspartiet vil stille sine folkevalgte fritt i forbindelse med å arbeide for både Ja- og Nei-siden. Fremskrittspartiet vil naturligvis stemme samlet for den avgjørelsen som folket gjennom en eventuell ny folkeavstemning vil foreta.”

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. ” Fremskrittspartiet vil avvikle den statlig tvungne u-hjelpen og NORAD."

31: Du stiller deg positiv til homofile prester.

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. ” Fremskrittspartiet mener det er tilstrekkelig med to forvaltningsnivåer i Norge; stat og kommune. Fylkeskommunen er et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning. Fremskrittspartiet vil nedlegge fylkeskommunene som forvaltningsenheter.”

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner. ” Kommunesammenslåinger bør kun skje dersom det er et reelt ønske om dette i de aktuelle kommunene. Stortinget bør ikke tvinge kommuner til sammenslåing. Sammenslåinger av kommuner, der forholdene ligger til rette for det, kan gi mer effektive kommuner, og dermed bedre tjenestetilbud for kommunens innbyggere. Eventuelle merutgifter ved svært små kommuner bør ikke uten videre kunne veltes over på staten.”

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. ” Næringssubsidier bidrar dessverre også til å holde kunstig liv i bedrifter som ikke er lønnsomme, og før eller senere vil gå konkurs.”

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. ”Fremskrittspartiet ønsker en landbrukspolitikk der man går fra politisk styring og over til å anse bonden som en selvstendig næringsdrivende…Støtteordninger og reguleringer må gradvis reduseres eventuelt kombinert med kompensasjonsordninger som i en periode gir støtte til de som på en negativ måte blir vesentlig berørt av endringer i landbrukspolitikken. Det samme bør gjelde for skatter og avgifter, slik at produsentene kan konkurrere på like vilkår, uten annen innblanding fra det offentlige enn hva som måtte fremkomme av helse- og miljøkrav.”

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys.

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. ”Fremskrittspartiet mener at dagens produksjonskvoter og reguleringseksport virker konkurransehemmende og hindrer et fritt og konkurransefremmende marked. Det bør derfor legges til rette for en åpen og fri konkurranse for landbruksprodukter ved at reguleringene oppheves.”

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. ”Fremskrittspartiet vil ikke la homofile få adgang til å adoptere barn.”

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera. ” Fremskrittspartiet ser teater og opera som viktige kulturtilbud, men ser det ikke som en statlig prioritert oppgave å gi driftsstøtte til slike kulturinstitusjoner.”

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år. ” Fremskrittspartiet mener at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen.”

42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål).

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. ”Fremskrittspartiet vil at innvandringsstoppen opprettholdes og håndheves strengt. FrP vil at Norge hvert år maksimalt skal motta til sammen 1000 mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets.”