Fradrag: I tillegg til minstefradraget

Her gir vi deg noen eksempler på fradragsberettigede utgiftsposter som kan kreves i TILLEGG til minstefradraget. De viktigste er også forklart nærmere. Husk likevel at dette er eksempler, det finnes flere alternativer.
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Husk utgangspunktet: Er du i tvil om en utgift er fradragsberettiget bør du kreve fradrag uansett. Husk imidlertid at du presiserer hva du krever fradrag for, og forklarer hvorfor.

 • Post 3.2.8. - reiseutgifter, dvs. daglige reiser mellom hjem og arbeidssted. Husk at fradraget gjelder selv om du sitter på med naboen. Du får imidlertid ikke fradrag om arbeidsgiver dekker reisekostnadene.

  Posten pleier å være utfylt med fjorårets opplysninger. Sjekk alltid at tallene stemmer!

  Du får bare fradrag om avstanden er over 2,5 km hver vei, og kun for den del av beregnet fradrag som overstiger 9.200 kroner. Fradraget er på 1,40 per kilometer, uavhengig av hvordan du reiser. Er samlet reiselengde over 35.000 kilometer i året er satsen på 0,70 kroner per kilometer per overskytende reiselengde.

 • Post 3.2.10 - foreldrefradrag. Merk at ikke alle barnehager eller dagmammaer er forpliktet til å sende inn opplysninger. Her er det altså viktig å passe på at fradragene er oppført.

  Fradraget skal dekke utgifter til pass & stell av barn enten det går i barnehage, til dagmamma, eller SFO. Det har ingen betydning for fradraget om du mottar kontantstøtte.

  Betingelsen er at barna var 11 år eller yngre i 2004 (født I 1993 eller senere), men du kan også få for eldre barn - forutsatt at de har særlig behov for ekstra tilsyn. Utgiftene og eventuelle ekstrabehov må dokumenteres. Fradraget er på 25.000 for ett barn, eller 30.000 for to eller flere.

 • Post 3.2.11 - fagforeningskontigent. Fradraget er maksimalt 1.800 kroner, og gjelder kun de som har vært i lønnet arbeid og betalt medlemsaviften selv. Pensjonister som fortsatt er medlemmer, får altså ikke fradrag.
 • Post 3.2.12 - premie til pensjonsordning i arbeidsforhold. Beløpet står i lønns- og trekkoppgaven, kode 312. Det gis fradrag for premie til bl.a. tariffestet pensjon, kommunal pensjonsordning, pensjonsordning i statlig bedrift, Statens pensjonskasse, pensjonsordning etter foretakspensjonsloven og Norges Banks pensjonskasse.
 • Post 3.3.1 - renter av gjeld. Husk å trekke fra renter og gjeld som ikke er forhåndsutfylt. Dette er spesielt aktuelt hvis du har lånt penger til familie og venner. Her må du skrive opp beløpet, samt navn og adresse på långiveren.
 • Post 3.3.6 - tap ved salg av bolig. Har du solgt boligen din for mindre enn den er verdt, kan du få fradrag for tapet. I praksis er likevel ikke dette særlig aktuelt.

  Grunnen er at de fleste av oss oppfyller kravene til bo og eiertid. Har du bodd i boligen som eier minimum ett av de to siste årene har du nemlig krav på en skattefri gevinst. Den skattemessige symmetrien gjør da at du heller ikke får fradragsrett ved et eventuelt tap.

 • Post 3.3.8 - aksjetap. Solgte du aksjer eller obligasjoner med tap i 2004 har du krav på skattefradrag. Dersom tapet ikke er forhåndsutfylt må du selv beregne det, og føre det inn i post 5.0 - eventuelt på eget vedlegg. Merk i så fall fradraget med post 3.3.8.

  Dette er spesielt viktig å sjekke om du har hatt aksjer i unoterte selskaper, da disse sjelden vil være fanget opp i Skatteetatens registre.

  Ved aksjetap må du fylle ut skjemaet RF-1061 - skjemaet og veiledning til skjemaet finner du på Skatteetatens nettsider.

Kilde: Skatteetaten.no, Skattebetalerforeningens Skattenøkkel og Lignings-ABCen.