Fradrag: I stedet for minstefradraget

Dersom dine faktiske kostnader er større enn minstefradraget, kan du i stedet kreve fradrag for disse utgiftene.
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Stryk over minstefradrag i egen inntekt i post 3.2.1 hvis den er forhåndsutfylt. I selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister kan beløpet føres i post 5.0 for tilleggsopplysninger, eller på et eget ark. Husk å spesifisere at beløpet knytter seg til minstefradragsposten og at ligningsmyndighetene forventer at du dokumenterer utgiftene.

Hva kan du kreve fradrag for?

Du kan kun kreve fradrag for utgifter som har direkte tilknytning til din lønnsinntekt eller pensjon, dersom de tilsammen er større enn minstefradraget. Husk at likningskontoret kan kreve utgiftene dokumentert.

Skatteetaten gir disse eksemplene på fradragsberettigede utgifter, og vi gjengir her de viktigste - men husk at det kan være flere:

 • Flytteutgifter. Dette gjelder kun flyttekostnader ved overtakelse av stilling. Og det er viktig å påpeke at det IKKE gjelder for studenter. Fradragsretten omfatter i så fall nødvendige reiseutgifter, utgifter til flytting av innbo og løsøre, herunder pakking, embalasje og forsikring.

  Fradraget skal føres i post 3.2.2 og kan ikke kreves i tillegg til minstefradrag. Fradragsretten gjelder også utgifter til flytting fra utlandet til Norge, såfremt inntekten i den nye stillingen er skattepliktig i Norge.

 • Utgifter til kost på tjenestereiser uten overnatting (merutgifter til kost og losji på tjenestereiser med overnatting inngår derimot ikke).
 • Utgifter til kost ved lengre fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer uten overnatting i forbindelse med overtid, vakter, lang reise fram og tilbake til arbeidet osv. Kan du ikke dokumentere faktiske kostnader begrenses fradraget til 75 kroner per døgn.
 • Utgifter til hjemmekontor: Det kan gis fradrag på 6,5 prosent av den del av likningsverdien som faller på hjemmekontoret i en prosentlignet bolig.

  Fordelingen skjer på grunnlag av utleieverdien, og forutsetter at ett eller flere rom brukes som kontor full ut. Kontor i hjørnet av stua omfattes mao. ikke.

  Dersom du ikke gir opplysninger om fordeling av leieverdien godtas et standardfradrag på 1.350 kroner.

  Istedet for fradraget med 6,5 prosent, kan det kreves fradrag for hjemmekontor med 5 %, med tillegg for faktiske, dokumenterte driftsutgifter av den art som ikke går inn under prosentlikningen, f.eks. utgifter til vask, lys og oppvarming.

 • Utgifter til faglitteratur. Må være nødvendig for å holde seg faglig ajour. Når utgiftene ikke overstiger 1.350 kroner, forlanges det normalt ikke dokumentasjon, men over dette beløpet må alle kostnadene spesifiseres.
 • Utgifter til ajourhold av utviklingen innen ditt yrke. Merk deg at det her er et strengt skille mellom videreutdannelse som normalt ikke omfattes. Sjekk med likningskontoret for detaljer.
 • Utgifter til arbeidsklær (f.eks. ved stor slitasje på klærne) eller uniform. Betingelsen er altså at du må holde spesielle klær pga. arbeidet. Drosjesjåfører får f.eks 2000 kroner i fradrag for uniformskostnader per år.
 • Utgifter til verktøyhold som er nødvendig for å utøve arbeidet. Bygningsarbeidere som må holde verktøy selv og ikke får godtgjørelse for dette fra arbeidsgiver, får 2000 per år i fradrag, om de ikke kan dokumentere faktiske kostnader.
 • Utgifter til vikar / medhjelper
Kilde: Skatteetaten.no, Skattebetalerforeningens Skattenøkkel og Lignings-ABCen.