Fradrag for utgifter til advokat?

SKATT: Vi får stadig spørsmål om det går an å trekke fra megler- og advokatutgifter på skatten. Her får du svaret.
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Advokatutgifter: Det er dessverre ikke alle advokatutgifter som kan trekkes fra på skatten. Betingelsen er nemlig at det dreier seg om saker som påvirket dine skattepliktige inntekter eller fradragsberettigede kostnader.

I følge Lignings-ABCen, likningskontorenes bibel, må advokatutgiftene være ”pådratt for å erverve, vedlikeholde, eller sikre skattepliktig inntekt”. Her forklarer vi hva som omfattes.

Det er likevel viktig å få med seg at fradragsretten består, uavhengig av om du vinner fram med saken din eller ikke.

Hvilke saker kan gi fradragsrett – og viktige unntak?

Her er et utdrag av de viktigste reglene, men husk at det finnes flere:

 • Skilsmisse, bidrag og barnefordeling: Fram til og med 1. oktober 2003 kunne du trekke fra prosesskostnader dersom du og eksen kranglet om barnebidrag i retten. I dag kan du imidlertid IKKE gjøre dette. Nå er nemlig ikke underholdsbidrag å anse som skattepliktig inntekt, og er dermed heller ikke fradragsberettiget.
 • Arbeidstvister: For eksempel ved tvist om lønnsvilkår eller å få tilbake en stilling.

  Unntak: Gis det oppreisning for tort og svie som er delvis skattefri, begrenses fradragsretten til den delen av omkostningene som utgjør den skattepliktige delen.

  Dersom arbeidsgiver på grunn av dom eller forlik må dekke den ansattes saksomkostninger, bortfaller fradragsretten.

 • Erstatningssøksmål i yrke: Dersom du har blitt saksøkt på grunn av noe du har gjort – eller unnlatt å gjøre, i ditt yrke, vil du kunne kreve fradrag for prosesskostnadene. Merk: Det er ikke avgjørende om du faktisk blir idømt erstatningsansvar.

  Unntak: Som en hovedregel gis det ikke fradrag hvis skaden er voldt forsettlig.

Oppsummert: Skal du ha fradrag for advokatutgiftene, må de altså ha en direkte sammenheng med dine skattepliktige inntekter. Be derfor alltid advokaten om en spesifisert regning som du kan legge med som bekreftelse.

Andre vanlige spørsmål

 • Advokatutgifter oppstått ved skatteklager: Du får ikke fradrag for utgifter til rettssak, eller advokatbistand ved skatteklagesaker. Og dette gjelder uavhengig om det er inntektsskatten eller formuesskatten du klager på.

  Forklaringen ligger i at denne skatten heller ikke er fradragsberettiget.

  Det samme gjelder bistand i forbindelse med ligningsundersøkelser.

 • Fradrag for meglerutgifter? Kortversjonen av svaret er et klart nei. Men meglerutgiftene kan likevel redusere inngangsverdien på boligen din, og dermed gi lavere gevinstbeskatning. Trykk her for å lese mer om dette.
Kilde: Lignings-ABCen og Skattebetalerforeningens Skattenøkkel.