Forslag om sykepenger står ved lag

Det var kanskje noen som trodde regjeringen ville trekke forslaget etter stormen rundt forslagene om ny sykepengeordning. De må tro igjen. Fra neste år må arbeidsgiver være med på finansieringen av folk som er sykemeldte i inntil ett år.

Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Sykefraværet skal ned
Regjeringen opprettholder sitt utskjelte forslag om å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne med 20 prosent etter utløp av den såkalte arbeidsgiverperioden, da arbeidsgiver betaler sykepengene, og fram til 6 måneder av sykefraværet. De neste 6 månedene, det vil si resten av sykepengeperioden, skal arbeidsgiver betale 10 prosent.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en pressemelding at "Retten til full lønn under sykdom for arbeidstakere videreføres som fastsatt i Soria Moria-erklæringen."

Arbeidsgivers merutgifter skal kompenseres delvis ved å redusere den såkalte arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager.

- Etter en gledelig reduksjon i sykefraværet gjennom 2004 og første del av 2005, snudde utviklingen i 2. halvår 2005. Utviklingen i sykefraværet det siste året tilsier at det er nødvendig med nye grep for å redusere sykefraværet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Feil vei
Sykefraværet falt med om lag 10 prosent fra 2. kvartal 2001 fram til 2. kvartal 2005. Sammenliknes 2. kvartal 2001 med 2. kvartal 2006 viser tallene en nedgang i sykefraværet på 5,1 prosent.

- Utviklingen siste året går feil vei. Det har videre skjedd en forskyvning fra kortere til lengre sykefravær. Det betyr at staten bærer en stadig større andel av utgiftene. Regjeringen måtte derfor øke bevilgningen til sykepenger i revidert nasjonalbudsjett med 2,3 milliarder kroner, skriver departementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Økningen kommer i hovedsak i langtidsfraværet, som finansieres av staten. En kan derfor stille spørsmål om den enkelte arbeidsgiver har tilstrekkelig økonomisk motivasjon til å legge til rette for å redusere sykefraværet, sier Hanssen, som mener at forslaget vil bidra til å synliggjøre kostnadene ved langtidsfravær for arbeidsgiverne, og stimulere til større innsats på den enkelte arbeidsplass for å forebygge sykefravær.

Satsning på forskning

Regjeringen vil fra 2007 sette i gang en ny, helhetlig satsning på forskning om årsaker til sykefravær og utstøting. Den nye satsningen er i regi av Norges forskningsråd og vil gå over ti år. I budsjettet for 2007 settes det av 10 millioner kroner som skal gi rom for oppsart av den nye satsningen.

Skjermingsordninger

Samtidig utvides både den eksisterende skjermingsordningen for personer med kroniske lidelser og folketrygdens forsikringsordning for sykepengeansvaret i bedrifter.


For å begrense eventuelle negative utslag av endringen for marginale grupper på arbeidsmarkedet, foreslår regjeringen skjermingsordninger for personer med langvarige eller kroniske sykdommer som samtidig gir høyt sykefravær. Det blir også foreslått skjermingsordninger for gravide og for personer som har vært lenge borte fra arbeid på grunn av sykdom og som skal tilbake til arbeidslivet. Forsikringsordningen for bedrifter med få ansatte vil også utvides, skriver departementet.

Sykefraværsutvalget

Mange vil huske at det for noen uker siden ble nedsatt et utvalg ledet av statsminister Jens Stoltenberg. Disse får følgende omtale på statsbudsjettets dag:

- Regjeringen inviterer lederne for organisasjonene som er parter i IA-avtalen til deltakelse i et utvalg for gjennom reelle drøftelser jf. IA-avtalens pkt. 6, å gjennomgå regjeringens forslag til endringer i arbeidsgivers medfinansiering av utgiftene til sykepenger, og å gjennomgå organisasjonenes innspill. Utvalget kan foreslå alternative løsninger som vil gi tilsvarende forventet nedgang i sykefraværet og i statens kostnader til sykepenger innenfor samme budsjettramme i folketrygden som i regjeringens forslag. Utvalget kan i den forbindelse også komme med forslag til konkret utforming av skjermingsordninger. Utvalget kan vurdere særtiltak overfor enkeltgrupper og/eller enkeltbransjer i arbeidslivet. Utvalgets forslag skal foreligge innen 1. november 2006, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet.