Føler seg syke - får trygd

Mange blir uføretrygdet fordi de føler seg syke. Dette til tross for at loven krever at man har en medisinsk sykdom eller skade, viser en ny undersøkelse.

Reglene for å få uføretrygd, består av to kriterier: Du skal ha nedsatt arbeidsrelatert funksjonsevne, og dette skal skyldes medisinsk anerkjent skade, sykdom eller lyte. Men slik er det ikke alltid i praksis, viser en underssøkelse fra Folkehelseinstituttet.

En tidligere norsk studie har vist at personer som anser sin helse som dårlig, som gruppe har høyere dødelighet enn andre.

Liten sammenheng
- Sakens kjerne er at det ikke er noen åpenbar sammenheng mellom funksjonsevne og sykdom, skade og lyte. Sammenhengen mellom funksjonstap og medisinske tilstander blir ofte overvurdert, sier Arnstein Mykletun, prosjektleder og medforfatter i studien.

Dette illustreres for eksempel ved det motsatte, nemlig at mange som er i arbeid og som selv vurderer at de har god funksjonsevne likevel ofte har en medisinsk diagnose.

Bare omkring halvparten av den funksjonssvikten som syketrygdede opplever kan forklares med medisinske diagnoser og symptomer.

- Med andre ord har mennesker som blir uføretrygdet generelt både nedsatt funksjonsevne og en diagnose, men det er ikke nødvendigvis slik at den nedsatte funksjonsevnen er en følge av diagnosen, sier Mykletun.

Synes helsen er et hinder
Ifølge førsteforfatter Simon Øverland har alle som får uføretrygd formelt fått en diagnose som forklarer årsaken til at de ikke kan arbeide. I slike trygdeerklæringer finner vi oftest muskel- og skjellettlidelser og psykiske lidelser anført.

- Disse hovedkategoriene av lidelser er imidlertid også svært vanlige blant den delen av befolkningen som faktisk er i arbeid. Derfor synes vi det er relevant å gå bak diagnoseoversiktene, som i mange tilfeller gir et overfladisk bilde av hva som gjør at folk ikke kan være i arbeid, og fremskaffe mer kunnskap om de kompliserte sammenhengene som utgjør de reelle årsakene til uførhet og uføretrygd, sier Øverland.

I studien har de sett på trygdedes egen opplevelse av hvorvidt de synes helsen hindrer dem i for eksempel å utføre vanlige oppgaver, som å gå på jobb, og å ha sosial omgang.

- Vi finner da at de uføretrygdedesynes deres helse er til stort hinder hva gjelderarbeidsfunksjon, som er helt i tråd med kriteriene for uføretrygd, sier Øverland.

Viktig med subjektivitet
Videre undersøkte de hvor mye av funksjonsnedsettelsen som hadde sammenheng med faktisk sykdom og symptomer.

- Det er her vi finner et misforhold, i at vi ikke klarer å spore mer enn halvparten av funksjonsnedsettelsen tilbake til symptomer og sykdom. Dette er med andre ord ikke i tråd med kriteriene for tildeling av uføretrygd. Det ser derfor ut til at de uføretrygdede helt klart opplever at de har nedsatt funksjon, men det er usikkert hvor mye av denne nedsettelsen som er et direkte resultat av sviktende helse, sier Øverland.

Forskerne mener derfor at subjektivt opplevd nedsatt funksjonsevne i seg selv er en svært viktig komponent i forhold til arbeidsuførhet, og at denne kanskje bør være i fokus uavhengig av hvilke diagnoser eller symptomer pasienten har.

- Det vi nå lurer på er om fokus på trygdesøkeres helseopplevelse og subjektive opplevelse av arbeidsevne kan være nyttig for å forebygge uføretrygding, sier Øverland.

Les hele rapporten her.

Antall uføretrygdede i Norge har økt de siste ti årene. Ved utgangen av september i år, mottok omtrent 325900 personer en uføreytelse, ifølge NAV.no.

Sliter med utsagnet
Erik Oftedal, direktør i NAV Arbeid og aktivitet, har ikke lest rapporten, men sier på generelt grunnlag at han sliter med konklusjonen i studien.

- Spørsmålet er om det er basert på objektive medisinske funn. Muskel- og skjellettlidelser og psykiske lidelser baserer seg ikke på samme funn som ved for eksempel ødelagte hender og bein eller kreft, sier han.

Han påpeker at det de siste årene er gjort store endringer i innvilgningen av uførepensjon.

- Vi vil at færre skal komme på uførepensjon. Vi ønsker flere dialoger for å få uføre ut i arbeid, sier han.

Ufarlige sykdommer, som forkjølelse, smitter oftere på jobben enn andre steder. Les mer her.

 

Foto: Silje Gripsrud/UiB.

Arnstein Mykletun (t.v.) og Simon Øverland.

 

Mozon.no, 20.11.2006