Festeavtaler inngått før 1976

Fra denne tiden finner vi festeavtaler som har bestemmelser om hvordan festeavgiften skal reguleres, og festeavtaler som ikke har det. De som falt i denne siste gruppen var derfor ofte usikre på hva de kunne forvente

I 1988 kom imidlertid Høyesterett med to rettsavgjørelser som klargjorde rettstilstanden.

Høyesterett slo nemlig fast at selv i de festeavtalene som ikke hadde noe punkt om regulering av festeavgiften, skulle det være anledning til å regulere festeavgiften i takt med konsumprisindeksen.

Festeavgiften kan imidlertid ikke reguleres oftere enn hvert tiende år.