Festeavtaler inngått etter 1/1-1976

I 1976 kom Tomtefesteloven som fremdeles gjelder, da den nye loven ennå ikke har trådd i kraft.

Etter den gjeldende lov kan begge partene, uansett avtale, kreve festeavgiften regulert hvert 10 år, med mindre det er avtalt at det ikke skal være anledning til å regulere avgiften i det hele tatt.

Den nye festeavgiften skal i så fall fastsettes i samsvar med tomteverdien på reguleringstiden, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført eiendommen. Her er det altså opp til partene avtale et annet grunnlag.

Begrensning

Fra og med 1983 har imidlertid Konkurransetilsynet fastsatt prisforskrifter for festeavgifter. Forskriftene har satt en øvre begrensning:

Selv om grunneier har hatt adgang til å få fastsatt festeavgiften i samsvar med tomteverdien ved reguleringstidspunktet, har forskriftene likevel nektet grunneieren å kreve en høyere festeavgift enn det som følger av en offisiell multiplikator, som altså baseres på konsumprisindeksen.

Også her hadde altså konsumprisindeksen stor betydning. I praksis kan det altså ha vært avtalt en høy festeavgift basert på tomteverdien, men festeren har fra og med 1983 sluppet unna med å betale en langt lavere avgift regnet etter konsumprisindeksen.