Feriepengegrunnlag er ikke det samme som lønn

Det hadde vært enklere å forstå hvordan feriepengesystemet virker dersom det ikke var noe som het "feriepengegrunnlag". Men det er det.

Feriepengegrunnlaget er den lønnen du mottok i fjor, men ikke medregnet feriepengene.

Se på lønnslippen din fra i fjor. Her ser du hva jobben faktisk betalte i lønn og hva som ble utbetalt som feriepenger. Det du får i feriepenger i år er altså 10,2 prosent av utbetalt lønn i fjor. Men du får ikke feriepenger av feriepenger!

Feriepengegrunnlaget har flere begrensninger:

(Teksten er hentet fra Lov om ferie)
§ 10. Beregning av feriepenger

(1) (Feriepengegrunnlaget)
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l.

Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

a) feriepenger etter loven her som er utbetalt i opptjeningsåret,
b) andel av nettoutbytte,
c) fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie eller
d) verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.
Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret.