Fem ganger rundt jorda

Strøm er et typisk ikke tema for folk flest. Vi er avhengig av strøm, enten prisene fordobles eller ikke. Men elektrisitet er en del av vår kulturarv, og noe alle burde vite litt om. Men visste du dette?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I Norge har vi et linjenett på mer enn 200 000 km. Det tilsvarer distansen fem ganger rundt jorda ved ekvator.

Fra vannkraft til gasskraft?

Vannkraften har vært en forutsetning for utbyggingen av den kraftkrevende industrien. De første større kraftverkene i Norge ble bygd fra 1910–1920 i forbindelse med etableringen av industristeder som Rjukan (Vemork). Men den store vannkraftutbyggingen skjedde mellom årene 1960 og 1985. I denne vannkraftepoken ble det i snitt installert 720 MW hvert år. Etter utbyggingen av det omstridte Alta kraftverk, som sto ferdig i 1986, er utbygging av Svartisen det eneste større prosjekt som er gjennomført. De siste årene har fokus vært på en utbygging av gasskraftverk og de miljømessige virkninger dette vil ha.

Markedet bestemmer

• Sentralnettet transporterer kraft mellom landsdeler og større regioner.
• Regionalnettet eies og drives av regionale kraftselskap
• Distribusjonsnettet leverer til sluttbrukerne i lokalsamfunnet

De forskjellige energiverk har ulik nettleie. Det skyldes at utgiftene til drift og vedlikehold av nettet varierer sterkt ut fra lokale, geografiske og topografiske forhold. Det er billigere å bygge ut i tettsteder enn i områder hvor det bor lite folk. Nettselskapene er pålagt effektivitetskrav for utbygging og drift av nettet som gjør at nettleien blir så lav som mulig i det enkelte området.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært snakk om at det i fremtiden vil bli nødvendig med statsstøtte til nett i spesielt tynt befolkede strøk av landet. Men allerede i dag brukes strømprisene som distriktspolitiske virkemidler, ettersom en i nordligere deler av Norge kan slippe unna både elektrisitetsavgiften så vel som momsen.

Fra eksportør til importør

Norge har gått fra å være en eksportør av energi, til etter hvert å bli avhengig av utenlandsk energi. Norge, Sverige, Danmark og Finland har i flere år hatt en felles markedsplass for handel av elektrisitet, Nordpool som har integrert landene inn i ett felles strømmarked, men ettersom kravene til import øker, vil vi også måtte øke handelen med andre deler av Europa.