Farligere for kvinner å røyke

Kvinnene betaler nå for sine røykevaner. Flere kvinner enn menn dør nå av lungekreft før de har fylt 50 år. Dette tyder på at røyking er en sterkere risikofaktor for lungekreft for kvinner enn for menn.

Farligere for kvinner å røyke

Kvinnene betaler nå for sine røykevaner. Flere kvinner enn menn dør nå av lungekreft før de har fylt 50 år. Dette tyder på at røyking er en sterkere risikofaktor for lungekreft for kvinner enn for menn.

Dødeligheten av lungekreft blant menn nådde toppen i 1991 - 95, mens den blant kvinner er sterkt økende. I aldersgruppen under 50 år er dødeligheten av lungekreft hos kvinner nå høyere enn hos menn, og den er nå så høy som den noensinne har vært for menn. Hvis den aldersspesifikke dødeligheten i dag hadde vært den samme som for 40 år siden, ville vi i Norge hatt 81 % færre dødsfall av lungekreft per år, skriver Tidsskrift for den Norske Lægeforening.
Antall lungekreftdødsfall og middelfolkemengde er tatt fra offisiell statistikk.

Menn i 40-åra slutter

Tobakksrøyking er den viktigste årsaken til lungekreft. Røykevanene hos menn og kvinner har utviklet seg forskjellig. Tidligere var det langt flere menn enn kvinner som røykte, nå er det flere jenter enn gutter. Blant 40-årige menn er andelen som røyker avtakende i alle fylker, mens den for kvinner er økende i noen fylker. Hensikten med denne studien var å se i hvilken grad kjønnsforskjeller i røykevaner har gitt seg utslag i dødeligheten av lungekreft.

Vil kreve flere liv enn brystkreft

Dødelighetskurven for menn har nå flatet ut og er muligens på vei nedover. For kvinner er kurven sterkt oppadgående. I 1996 - 97 var dødeligheten for kvinner på samme nivå som den var for menn 30 år tidligere. Mens dødeligheten for menn har stanset opp, var det for kvinner en økning på 30 % fra 1991 - 95 til 1996 - 97.

I 1996 - 97 var det 41 dødsfall av lungekreft per år i aldersgruppen 30 - 49 år og 446 dødsfall i aldersgruppen 50 - 69 år blant menn. De tilsvarende tall for kvinner var 46 og 259 dødsfall. For sammenlikningens skyld nevnes at det var 352 dødsfall per år av brystkreft blant kvinner i alderen 30 - 69 år, skriver Tidsskiftet for den Norske Lægeforening.
Med den pågående tendens i dødelighetsrater for lungekreft og brystkreft vil snart lungekreft kreve flere liv blant kvinner under 70 år enn brystkreft.

Silje Stavik 10.09.01