Familienes inntekter øker -se tabellen

Hvor mye du vil ha å rutte med vil avhenge av lønnsutviklingen for deg og resten av husholdningen, målt mot utviklingen i formues- , skatte- og trygdesystemet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

I følge Beregningsutvalgets anslag økte husholdningenes disponible realinntekt med 5,7 prosent fra 2001 til 2002.

Lønnsinntektene og stønadene fra det offentlige ga de største bidragene til inntektsveksten. Regnet per person gikk disponibel realinntekt opp med 5,0 prosent i 2002.

Tabellen

Tabellen viser reallønnsveksten etter skatt for et bredt gjennomsnitt av lønnstakere. Økningen skyldes lavere prisvekst, økt nominell lønnsvekst og lavere skatter.

Inntektsskatten har i stor grad vært uendret i perioden 1992 til 2001. I 2001 og 2002 var det dessuten en viss reduksjon i skatt gjennom større bunnfradrag og lavere toppskatt.

Men dessverre: For lønnstakere med lønnsvekst og skattemessige fradrag på linje med justeringen av inntektsgrensene i skattesystemet har skattereglene i liten grad påvirket utviklingen i reallønn etter skatt siden 1992.

Beregnet vekst i årslønn for heltidsansatte i utvalgte forhandlingsområder.
Enslige uten fradrag

GrupperÅrslønn i
2001 kr
Lønnsvekst
2001-2002
Vekst i
reallønn etter
skatt
2001-2002
Anslått
lønnsvekst
2001/2002
Vekst i
reallønn etter
skatt
2001/2002
Industri-
arbeidere*
266.000.-4,9%2,1%5,0%3,7%
Industri-
funksjonærer**
368.600.-5,3%2,2%6,0%5,4%
HSH-bedrifter
varehandel
270.200.-4,7%1,9%5,0%3,7%
Bank og
forsikring
346.500.-4,4%1,5%6,2%5,5%
Stats-
ansatte***
296.500.-4,2%1,4%5,5%4,7%
Skole-
verket***
306.600.-7,8%3,9%8,0%6,9%
Kommune-
ansatte***
259.100.-3,5%0,9%6,0%4,6%
      
Veid snitt
alle grupper
****
299.000.-4,5%1,8%5,5%5%
* = Industriarbeidere m/ gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, 37,5 t/uke. Omfatter industriarbeidere som inngår i NHO-bedrifter
**=Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
***=Både lønnsnivået og lønnsveksten for statsansatte, kommuneansatte og skoleverket gjelder pr. årsverk.
****=Gjennomsnittet er veid med andel av total utbetalt lønn som vekter. Gjennomsnittet gjelder for alle grupper, også de som ikke inngår i tabellen
Hentet fra tabell 5.1 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.


Enda lavere skatt

Skattereglene for 2003 innebærer en viss skattelette for de fleste lønnstakere sammenlignet med i 2002. Endringene er blant annet:

  • Satsen og øvre grense i minstefradraget er økt.

  • Innslagspunktet for toppskatten er hevet til 342.200.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!