Få kommer til verden på en fødestue

Stadig færre barn fødes på små fødestuer. I dag er det 57 fødeinstitusjoner i Norge, halvparten har over 500 fødsler i året.

Få kommer til verden på en fødestue

Stadig færre barn fødes på små fødestuer. I dag er det 57 fødeavdelinger i Norge, halvparten har over 500 fødsler i året.

De siste 30 årene har nye veier og brosamband, samt sentralisering av sykehus, ført til at små fødestuer er nedlagt. mange fødselsleger mener også at fødsler er tryggere i større fødeinstitusjoner hvor man har kirurgisk avdeling og spedbarnsavdeling som kan håndtere vanskelige situasjoner.

Rundt 1970 var det 120 små fødeavdelinger og -stuer i Norge. I dag er det færre enn 30 institusjoner som har under 500 fødsler i året. I alt er det 57 fødeinstitusjoner i Norge, skriver Tidsskrift for den norske lægeforening i siste utgave.

I 1998 var det totalt 57 188 fødsler i fødeinstitusjoner i Norge. Vel 60 prosent av fødslene skjedde i enheter med mer enn 1 500 fødsler, 26 prosent skjedde i enheter med 500 - 1 499 fødsler og 11 prosent i små enheter med 50 - 499 fødsler. Små fødestuer med fra 11 til 49 fødsler hadde kun 0,2 prosent av fødslene.

255 keisersnitt
Fram til 1985 økte andelen barn som ble forløst med keisersnitt. Senere har denne andelen ligget konstant på 12-13 prosent. I 1998 ble det utført 255 keisersnitt. Tang brukes lite, bare 27 barn ble forløst med tang. Vakuum har kommet inn som et alternativ, 27 barn ble forløst med tang. I tillegg viser statistikken at 21 barn ble født i seteleie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjemmefødsler stiger
Antall hjemmefødsler stiger jevnt. I 1998 var det 299 hjemmefødsler, de utgjør en av 200 fødsler. Hjemmefødsler ansees som sikkert for utvalgte kvinner dersom transporttid til sykehus er liten og man får god oppfølging av jordmor.

- Setefødsler bør sentraliseres, slik at de forløses på en institusjon som har tilstrekkelig erfaring med denne type fødsler, skrive Stein Tore Nilsen, Anne Kjersti Daltveit og Lorentz Irgens i Tidsskriftet. De små fødeinstitusjonene har 1-2 setefødsler eller mindre per år. Det er for lite til å sikre at fødselshjelperne har god nok kompetanse og erfaring. At barnet ligger i seteleie kan man se på ultralyd før fødselen.

Lofoten har god erfaring med jordmorstyrte fødestuer i sykehus. Risikofødende sendes til et større sykehus, men de andre får føde på lokalsykehuset. Erfaringene med denne typen organisering av fødslene er gode.

Færrest dør på større fødeinstitusjoner

Men uansett forberedelser bør ikke fødeavdelingene bli for små, skriver Nilsen, Daltveit og Irgens. Færrest barn dør under fødselen på fødeavdelinger med 2000 - 3000 fødsler i året. Regnet per 100 barn, har de minste fødeavdelingene dobbelt så høy dødelighet.

- Dette viser at det ikke er grunn til å snu utviklingen. På den annen side vil det i Norge også være behov for mindre fødeenheter, men dette forutsetter at fødslene hele tiden kvalitetssikres. Det er viktig at den fødende er orientert om fødeinstitusjonens beredskap før hun velger fødeinstitusjon, skriver Nilsen, Daltveit og Irgens.

HH, mozon.no 14.11.2001.