Er likningsverdien min for høy?

- Jeg tror likningsverdien på boligen min er for høy. Hvordan skal denne fastsettes, og kan jeg endre den?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Likningsverdien på bolig- og fritidseiendommer skal økes med 15 prosent fra 2000 til 2001. Du må derfor først sjekke hva likningsverdien din var i år 2000. Tallene står på skatteoppgjøret som du fikk i fjor.

Mener du fortsatt at likningsverdien er for høy?

Skal ikke være mer enn 30% av markedsverdi

I følge Skatteetaten kan du kreve at likningsverdien settes ned hvis den utgjør mer enn 30 prosent av markedsverdien.

Dette gjelder alle typer bolig og fritidseiendommer, dvs. eneboliger, tomannsboliger, seksjonerte boliger og andelsleiligheter.

Utenfor faller likevel avskrivbare kombinerte bygg og våningshus på gårdsbruk.

For å få satt ned likningsverdien må du sende en skriftlig søknad til likningskontoret, eller fylle ut merknadsfeltet i selvangivelsen. Uansett er det viktig at du legger med fyldig dokumentasjon:

 • Legg ved takst fra kvalifisert taktsmann, eller verdivurdering fra lokalkjent eiendomsmegler.

  Husk at likningskontoret kan underkjenne taksten eller vurderingen, dersom takstarbeidet ikke har vært grundig nok eller resultatet fremstår som klart upålitelig.

 • Det må framgå av taksten eller verdivurderingen at eiendommen er besiktiget både innvendig og utvendig. Merk at du ikke kan kreve fradrag for utgiftene til takstmann eller megler.

Nedsatt likningsverdi dokumentert ved salg

Legg fram kjøpekontrakt eller annen fullstendig dokumentasjon som viser kjøpesummen. For andelsleiligheter må kjøpesummen korrigeres for boligens andel av nettoformue/-gjeld i boligselskapet.

Husk at verken meglerhonorar, tinglysingsgebyr eller dokumentavgift har betydning for likningsverdien.

Skatteetaten gir dette eksempelet:

 • En andelsleilighet er solgt for 1 million kroner.

  Leilighetens andel av fellesgjeld etter fradrag for positiv formue i boligselskapet er 100 000 kroner. Likningsverdien regnes da av 1 100 000 kroner, dvs likningsverdien skal maksimalt være 330 000 kroner.

 • Likningsverdien kan også settes ned når salg av en helt lik eiendom i samme område viser at likningsverdien utgjør mer en 30 prosent av kjøpesummen.

  Med helt lik eiendom menes at eiendommene er like med hensyn til blant annet beliggenhet, størrelse, planløsning og utseende, generell standard, vedlikehold, påkostning og byggeår .

  Samme område vil for eksempel kunne være et sammenhengende byggefelt med identiske boliger. Er det klare markedsmessige forskjeller innen dette området, kan ikke likningsverdien settes ned på dette grunnlag.

  Markedsmessige forskjeller kan for eksempel være at utsikt, lysforhold, støy og liknende gjør at en ellers helt lik eiendom innenfor samme område regnes som mindre attraktiv.

Unntak:

Salgsverdien kan ikke uten videre brukes hvis eiendommen er solgt til:

 • noen i selgerens familie, eller
 • noen i selgers ektefelles eller samboers nære familie, eller dersom
 • selger og kjøper på annen måte har et interessefellesskap. I slike tilfeller må du sannsynliggjøre at salget ikke er skjedd til underpris.

Ikke glem fristene!

Kreves likningsverdien satt ned for inntektsåret 2001, må taksten eller verdivurderingen være avgitt eller salget skjedd etter 15. juni 2001, men før klagefristens utløp.

Klagefristen for de som får skatteoppgjøret i juni er seks uker etter at likningen er lagt ut, men tidligst 10. august. For de som får skatteoppgjøret i oktober er klagefristen 3 uker.

Eksempel: Er det avholdt takst 20. juni 2001, kan den brukes som grunnlag for nedsettelse. Avholdes taksten først etter at klagefristen er ute, for eksempel i desember 2002, får den først virkning for inntektsåret 2002.

Kilde: Skatteetaten