Enslige forsørgere


Du regnes som "enslig forsørger" hvis du er ugift, skilt eller separert, og har aleneomsorgen for barn.

Vilkår
Du og barnet må som regel bo og oppholde dere i Norge. Du må også ha vært med i folketrygden de tre siste årene.

Hva får du som enslig forsørger?

Som enslige forsørger får du de samme ytelsene som alle andre som får barn, men du får en del skattemessige fordeler.

Du får "klassefradrag" 2 (Klasse 2 = 52.600 kroner, i stedet for klasse 1 =26.300 kroner) . I tillegg kan du ha en langt høyere lønnsinntekt før toppskatten slår inn.

I tillegg kan du få:

 • Overgangsstønad til livsopphold.
  Stønaden kan vanligvis ikke gis i mer enn sammenlagt tre år, etter at det yngste barnet er født, og inntil dette barnet blir åtte år.

  Det kan også gis overgangsstønad i opptil to måneder før fødselen.

  På visse vilkår kan det gis stønad i mer enn tre år, også etter at yngste barn har fylt åtte år. Når det yngste barnet har fylt tre år, er det et krav at forsørgeren enten er i arbeid, eller under utdanning på minst halv tid, eller er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker.

  Full årlig overgangsstønad utgjør 1,85 ganger folketrygdens grunnbeløp. (Folketrygdens grunnbeløp er på 46.950 kroner fra 1. mai 1999.) Stønaden blir redusert dersom arbeidsinntekten er høyere enn halvparten av grunnbeløpet. Det samme gjelder for inntekt som er likestilt med arbeidsinntekt.

 • Stønad til barnetilsyn dersom tilsynet med barnet må overlates til andre på grunn av arbeid eller utdanning, eller fordi forsørgeren er reell arbeidssøker.

  Stønaden kan beholdes i opptil ett år ved forbigående sykdom hos forsørgeren.

  Stønaden gis med 70 prosent av de dokumenterte utgiftene opptil et maksimumsbeløp som fastsettes av Stortinget. Satsen varierer avhengig av antall barn, og størrelsen på stønaden er også avhengig av forsørgerens arbeidsinntekt. Stønaden kan gis til barnet er ferdig med fjerde skoleår, men kan forlenges på visse vilkår.

 • Utdanningsstønad dersom forsørgeren tar nødvendig utdanning, eller opplæring for å kunne forsørge seg selv ved eget arbeid.
 • Tilskudd til flytting for å komme i arbeid.
 • Utvidet barnetrygd, dvs. barnetrygd for ett barn mer enn det hun/han faktisk har.
 • Ekstra småbarnstillegg når du mottar utvidet barnetrygd og får uredusert overgangsstønad samtidig.

Når mister du støtte som "enslig forsørger"?

Selv om du er ugift, skilt eller separert, har du ikke rett til støtte som enslig forsørger, hvis du bor sammen med den andre av barnets foreldre.

Du mister også retten til stønad som enslig forsørger hvis du bor i et ekteskapslignende forhold, med en annen enn den andre av barnets foreldre, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene.