Engangsstønad


Hvis du ikke oppfyller kravene til å få fødselspenger, fordi du ikke har noen arbeidsinntekt, eller ikke har arbeidet i seks av de siste ti månedene, har du rett til engangsstønad ved fødsel eller adopsjon.

  • Engangsstønaden utgjør 32.138 kroner per januar 1999.

  • Dersom fødsels- eller adopsjonspengene samlet er lavere enn engangsstønaden, har du rett til å få utbetalt det overskytende beløpet.