Eksempler på tidskontoavtaler

Du må først bestemme deg for om du vil ha 42 uker med 100% lønn, eller 52 uker med 80% lønn. Deretter må du bestemme deg for hvor mange uker av det maksimale tallet du ønsker å gjøre om til tidskonto.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Disse ukene er fredet for tidskontobruk:

 • Mammaens tre uker før fødselen
 • Mammaens seks uker etter fødselen
 • De fire ukene som utgjør fedrekvoten
Det betyr at du vil sitte igjen med enten 29, eller 39 uker som kan brukes til tidskonto.
 • Dersom du har valgt 42 uker med full lønn, kan du ta ut opptil 29 av de 42 ukene som tidskonto.
 • Hvis du har valgt 52 uker med 80 prosent av full lønn, kan du ta ut opptil 39 av de 52 ukene som tidskonto.

Hva hvis mammaen ikke har rett til fødselspenger?


Dersom moren ikke oppfyller vilkårene for å få fødselspenger, kan faren ta ut opptil 29 uker med full lønn eller opptil 39 uker med 80 prosent av full lønn.

Disse ukene kan i sin helhet tas ut som tidskonto.

Hvor mye må du jobbe?

Du kan velge mellom å arbeide 50, 60, 75, 80 eller 90 prosent av full stilling, det vil mao. tilsvare 50, 40, 25, 20 eller 10 prosent permisjon. Valget må tas i samarbeid med arbeidsgiver.

Som du ser av tallene kan du altså ikke jobbe mindre enn 50 prosent av full stilling når du har valgt tidskonto.

Perioden du kombinerer arbeid og permisjon, kan heller ikke vare lenger enn to år, og heller ikke mindre enn 12 uker.

EKSEMPEL: Vil du jobbe 50 prosent vil fødselspengeutbetalingen per dag også bli redusert med 50 prosent. Til gjengjeld vil du jo få utbetalt fødselspenger dobbelt så lenge.

Når begge vil ha tidskonto

Dersom begge har avtalt tidskonto må de holde seg innenfor den maksimale tidsrammen på to år, eller 104 uker. Begge foreldrene må ha en tidskontoperiode som varer i minst 12 veker.

Ellers er det ganske fritt, foreldrene kan ta ut tidskonto etter hverandre eller samtidig. Gjør de det samtidig kan f.eks. begge jobbe 90 prosent av full stilling og motta 10 prosent fødselspenger. Det vil da bli brukt 20 prosent fødselspenger til sammen.

EKS 1: Mammaen tar tidskonto alene

 • 52 uker med 80 prosent av full lønn.

  Først må hun trekke fra de ukene som er unntatt fra tidskonto: Dvs. tre uker før fødselen, seks uker etter, samt fire ukers fedrekvote.

  Det vil da gjenstå maksimalt 39 uker som kan brukes til tidskonto.

  Velger hun å ta ut 10 av de 39 ukene på heltid vil hun sitte igjen med 29 uker til tidskonto.

  Hun velger videre å jobbe 50 prosent stilling og ta ut 50 prosent fødselspenger. Siden fødselspengene blir halvert får hun dem dobbelt så lenge. Den perioden hun kombinerer arbeid og fødselspermisjon, blir da 58 uker, dvs. ett år og seks uker.

EKS 2: Mamma & pappa tar ut hver sin tidskonto etter hverandre

 • Moren har valgt 52 uker med 80 prosent av full lønn. Hun får da maksimalt 39 uker å bruke til tidskonto.

  I tillegg tar hun ut 15 uker heltid i tillegg til de obligatoriske ukene. Det vil da gjenstå 24 uker til tidskonto. Velger hun å jobbe 50 prosent og ha 50 prosent uttak av fødselspenger, vil hun i utgangspunktet få en periode på 48 uker der hun kombinerer arbeid og permisjon.

  Men når mammaen har brukt opp 24 av de 48 ukene, vil pappaen etter avtale ta resten. Mammaen har da brukt opp 12 av de opprinnelige 24 ukene, og faren har igjen en tidskonto på 12 uker.

 • De 12 ukene må han disponere slik at det samlede tidskontouttaket ikke overstiger 104 uker:

  - 80 prosent stilling kombinert med 20 prosent fødselspenger i 60 uker

  - 75 prosent stilling kombinert med 25 prosent fødselspenger i 48 uker

  - 60 prosent stilling kombinert med 40 prosent fødselspenger i 30 uker

  - 50 prosent stilling kombinert med 50 prosent fødselspenger i 24 uker

EKS 3: Mamma & pappa tar tidskonto samtidig

 • Når de gjør det, vil forbruket av fødselspenger bli summert. Mammaen har valgt 42 uker med full lønn. Hun har da maksimalt 29 uker å bruke til tidskonto etter at de obligatoriske heltidsukene er trukket fra.

  I tillegg tar hun ut ni heltidsuker, da gjenstår det 20 uker til tidskonto.

  Dersom foreldrene tar ut samtidig disse 20 ukene, får de disse valgmulighetene:

 • Dersom begge jobber 90 prosent stilling, kan de ta ut tidskontoen over 100 uker. Det samlede forbruket til foreldrene blir summert. De har her 10% fødselspenger hver, tilsammen 20 prosent.

  Fødselspengebeløpet som blir utbetalt per dag blir redusert fra 100 prosent til 20 prosent, så dermed kan fødselspengene gis fem ganger så lenge. De opprinngelige 20 ukene blir ganget med fem, og utgjør totalt 100 uker.

 • Dersom begge arbeider i 75 prosent stilling, kan tidskontoen taes ut over 40 uker.
Når kun pappaen her rett til fødselspenger:
 • Pappaen velger 29 uker med full lønn, av disse tas ni uker ut som heltid, og det gjenstår da 20 uker til tidskonto.

  Velger han å jobbe 50 prosent og ta ut 50 prosent fødselspenger, blir fødselspengene halvert, og kan gis i dobbelt så lang tid.

  Den perioden pappaen kan kombinere arbeid og fødselspermisjon bli da totalt 40 uker.


Endring av tidskontomodell i perioden

Valget av tidskontomodell er i utgangspunktet bindende for hele perioden. Den kan likevel endres dersom:

 • arbeidsforholdet blir avsluttet

 • omsorgsansvaret faller bort

 • du igjen blir gravid eller adopterer, eller andre særlige forhold oppstår.

Tidskonto ved flerbarnsfødsel

De ekstra fødselspengeukene du får når du føder flere barn, kan også overføres til tidskontobruk. Det maksimale antall uker du kan bruke tidskonto vil da øke.

Nei til utvidet permisjon

Ansatte kan ikke kreve utvidet lønnet permisjon når de går på tidskonto.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!